رضا تقوی

گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

[ 1 ] - پیش بینی گرایش احساسی سرمایه گذاران با استفاده ازتکنیک‏های ماشین بردار پشتیبان(SVM) و درخت تصمیم(DT)

گرایش‏های احساسی سرمایه‏گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش‏بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می‏باشد. احساسات سرمایه‏گذاران تحت تاثیر پدیده‏های روانشناختی، به رفتار افراد جهت می‏بخشند و در بسیاری از مواقع، موجب انحراف افراد از رفتار عقلایی می‏شوند. هدف از انجام این پژوهش، بکارگیری روش‏های فراابتکاری جهت پیش‏بینی گرایش‏های احساسی سرمایه‏گذاران است. در این پژوهش با استفاده از 97 نسبت مالی مربوط ...