,

[ 2 ] - طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی

سودمندی اطلاعات ارائه شده توسط مدیران به خوانایی و قابلیت فهم گزارش‌های مالی بستگی دارد. مطابق با نظریه علامت‌دهی، مدیران توانمند تمایلی به مبهم و پیچیده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند و با توجه به توانایی‌های خود، اقدام به انتشار گزارش‌های مالی خواناتر و قابل فهم‌تری می‌نمایند. شرکت‌هایی که دارای گزارش‌های خواناتری هستند، از کیفیت افشای بهتری نیز برخوردارند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر ...

[ 3 ] - Investigating the Effect of Overflow Effects from Heat Sector of Iran on Greenhouse Gas Emissions; Application of Space Durbin Model

Issues related to environment are one of the most important issues that confront communities in recent decades.   Resource scarcity and the necessity of development for Iran and other similar countries requires us to deal with carbon dioxide emissions as a manifestation of environmental crisis. In this study, we assess the relationship between carbon dioxide emissions as a dependent variable wi...

[ 4 ] - واکاوی نقش توسعه مالی در کاهش کربن ایران ؛ کاربردی از مدل رگرسیون فضایی

مسائل مربوط به محیط‌زیست یکی از مهمترین موضوعاتی است که جوامع در دهه‌های اخیر با آن مواجه هستند. از سوی دیگر، کمبود منابع و ضرورت توسعه برای ایران و سایر کشورهای مشابه، مسئله دی-اکسید‌کربن را به عنوان راه حل بحران زیست محیطی مهم دانسته است. در این مطالعه، رابطۀ سرمایه-گذاری و نرخ مالی (عمق مالی) همچنین تراکم بیمه و عمق بیمه (رشد مالی) با انتشار گاز دی-اکسیدکربن مورد بررسی قرار گرفت. ‌رابطۀ انتش...

[ 5 ] - Stock price analysis using machine learning method(Non-sensory-parametric backup regression algorithm in lin-ear and nonlinear mode)

The most common starting point for investors when buying a stock is to look at the trend of price changes. In recent years, different models have been used to predict stock prices by researchers, and since artificial intelligence techniques, including neural networks, genetic algorithms and fuzzy logic, have achieved successful re-sults in solving complex problems; in this regard, more exploita...