× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

صحرا نشین, ابراهیم

[ 1 ] - بررسی رابطه ی سلامت اجتماعی با میل شغلی و فرسودگی مزمن (مورد بررسی دبیران دوره اول متوسطه ی شهرستان پارسیان)

هدف اصلی محقق از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی با میل شغلی و فرسودگی مزمن معلمان در دور ه ی اول متوسطه ی شهرستان پارسیان است. به منظور اجرای این تحقیق، 140 نفر از معلمان دوره اول متوسطه به عنوان نمونه به طور تصادفی برگزیده شدند. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است که با استفاده از پرس شناسنامه ی سامت اجتماعی کییز، اطلاعات موردنیاز مقیاس میل شغلی و فرسودگی چالدر جم...

[ 2 ] - تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی اندیشه های جان دیویی و مطهری در تربیت شهروندی

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی اندیشه های جان دیویی و مطهری در تربیت شهروندی است. روش مورد استفاده در این پژوهش استنتاجی و توصیفی- تحلیلی بوده است که در مرحله نخست مبانی اندیشه جان دیویی و مطهری توصیف شده و بعد دیدگاه آنان نسبت به تربیت شهروندی و مؤلفه های آن تحلیل و تبیین شده است. بر این اساس نتیجه به دست آمده حاکی از آن شد که تربیت شهروندی رکنی مهم در جامعه و در کلی...