× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

عباس قلتاش

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

[ 1 ] - رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دبیرستان‌های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیده است. از سه پرسشنامه هوش اخلاقی، مهارت‌های اجتماعی ماتس...

[ 2 ] - نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه

هدف این پژوهش بررسی نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه شهر بالاده در سال تحصیلی 92-91 بود که از میان آنها 200 دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از سه پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه عملکرد تحصیلیEPT فام و تی...

[ 3 ] - تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت و اثربخشی دبیران دبیرستان‌های شهرستان فسا بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران رسمی زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان فسا در سال تحصیلی 1389-1388 به تعداد 317 نفر بود. نمونه آماری پژوهش براساس جدول مورگان شامل 111 نفر از دبیران بود که با روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه اثربخشی، پرسشنامه خ...

[ 4 ] - استخراج یک چارچوب بر اساس تحلیل مضمون رهبری معنوی در آموزش عالی

هدف: این نوشتار در پی استخراج چارچوبی بر اساس تحلیل مضمون رهبری معنوی در آموزش عالی بود. روش: پژوهش از نوع آمیختۀ اکتشافی و متوالی بود که با همسوسازی داده‌ها، به تدوین و اعتباریابی چارچوب نظری اولیه بر اساس تحلیل مضمون و تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شد. محیط پژوهش منابع در دسترس دست اول پایگاههای اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی علمی معتبر در گسترۀ زمانی 2016-1990 در حوزۀ رهبری معنوی در آموزش عالی با ...

[ 5 ] - آسیب‌شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی پیشرفت تحصیلی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی ناحیه دو شهر یزد بود. روش پژوهش، روشی ترکیبی بوده که در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل معلمان و والدین دانش‌آموزان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر یزد بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نیز جدول تعیین حجم نمون...

[ 6 ] - بررسی روابط چندگانه میان راهبردهای رهبری مثبت‌گرا، اشتیاق شغلی و نشاط اجتماعی در دانشگاه‌های‌آزاد اسلامی استان فارس

هدف این پژوهش بررسی روابط چندگانه میان راهبردهای رهبری مثبت‌گرا، اشتیاق شغلی و نشاط اجتماعی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهوی توصیفی از نوع همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها کمی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به تعداد 2003 نفر بودند که از این جامعه تعداد 385 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری ...

[ 7 ] - بررسی میزان برخورداری دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه از مهارت های شهروندی

این پژوهش با هدف بررسی میزان برخورداری دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری ناحیه 4 شهر شیراز از مهارت­های شهروندی انجام گرفته است. دراین پژوهش ازروش توصیفی از نوع مقطعی استفاده شده است . جامعه ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری بوده اند ،روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای(با توجه به رشته های تحصیلی) بوده است با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای برابر با 360 نفر از دانش آموزا...

[ 8 ] - دموکراسی آموزشی در مدارس و تأثیر آن بر رشد مهارت تفکر انتقادی و اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

مقدمه: هدف این مقاله بررسی و مقایسه مؤلفه‌های دموکراسی آموزشی در مدارس غیرانتفاعی و دولتی و تأثیر آن بر مهارت تفکر انتقادی و اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول بوده است. روش: تحقیق توصیفی از نوع زمینه‌یابی و علی مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه معلمان و دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی است که در سال 92ـ1391 در مدارس دخترانه شهر گچساران مشغول بودند. روش نمونه‌گیری تصادفی خ...

[ 9 ] - شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان فارس - رویکرد ترکیبی

در این پژوهش تلاش شد به شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان فارس با یک رویکرد ترکیبی پرداخته شود. از این رو، از روش پژوهش آمیختة اکتشافی متوالی (کیفی-کمی) از نوع ابزارسازی استفاده شد. در این راستا از صاحب‌نظران و متخصصان موضوعی آموزش بزرگســالان، گروه‌های مرجع محلی، مدیران و کارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی مناطق و شهرستان‌ها، مدیران و کارشناسان اداره کل...

[ 10 ] - آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد مدیران مدارس: یافته های یک پژوهش کیفی

آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد مدیران مدارس: یافته های یک پژوهش کیفیارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می شود، از طریق ارزیابی، نارساییها و نقاط ضعف خدمتی کارکنان تشخیص داده می شود و از طریق هدایت و آموزش در جهت رفع آنها اقدام می گردد. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد مدیران مدارس با رویکرد کیفی انجام گرفت. مشارکت کنندگان بالقوۀ پژوهش م...

[ 11 ] - مقایسه ی رضایت زناشویی و امید به زندگی در زنان هیسترکتومی شده با زنان سالم

هدف از انجام این پژوهش مقایسه رضایت زناشویی و امید به زندگی در زنان هیسترکتومی شده با زنان سالم بود.پژوهش از نوع علی-مقایسه ای می باشد.جامعه زنان بیمار شامل کلیه زنان واجد شرایطی است که در شش ماهه دوم سال 93 به بیمارستان دنای شیراز جهت انجام عمل هیسترکتومی مراجعه کرده بودند که برای نمونه 100 نفر از آنها به روش در دسترس انتخاب شدند و جامعه زنان سالم شامل کلیه زنان سالم(زنانی که عمل هیسترکتومی ان...

[ 12 ] - نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه مدیریت دانش و نگرش به تغییر سازمانی (مطالعه موردی؛ دبیران زن دوره متوسطه)

پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه مدیریت دانش و نگرش به تغییر سازمانی انجام شد. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه 4 شیراز بود که با استفاده از شیوه تصادفی ساده190 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شد . برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، نگرش به ...

[ 13 ] - رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دبیرستان‌های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیده است. از سه پرسشنامه هوش اخلاقی، مهارت‌های اجتماعی ماتس...

[ 14 ] - نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه

هدف این پژوهش بررسی نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه شهر بالاده در سال تحصیلی 92-91 بود که از میان آنها 200 دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از سه پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه عملکرد تحصیلیEPT فام و تی...

[ 15 ] - تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت و اثربخشی دبیران دبیرستان‌های شهرستان فسا بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران رسمی زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان فسا در سال تحصیلی 1389-1388 به تعداد 317 نفر بود. نمونه آماری پژوهش براساس جدول مورگان شامل 111 نفر از دبیران بود که با روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه اثربخشی، پرسشنامه خ...

[ 16 ] - Identifying the main components of the hospital costs management process

Introduction: One of the most important goals of healthcare organizations is cost management in order to save money, provide quality services and achieve customer satisfaction, however, it poses serious challenges for managers. The current study aimed to identify the main components of cost management in hospitals based on a process-orientation approach. Methods: This qualitative research was ...

[ 17 ] - Explanation of a process-based model for crisis medicine: a qualitative study

Background: The goal of crisis medicine management is to provide uniform ways to encounter with, interfere and renovation in the case of disasters in health system. With regard to the importance of hospitals’ awareness against crisis, the present study has tried to explain a process based model for crisis medicine to prevent inter- and intra- hospital incidents and minimize the resulting physic...

[ 18 ] - مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت‌های شهروندی مدارس دولتی و غیر دولتی

     هدف پژوهش حاضر مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت­های شهروندی در بین مدارس دولتی و غیر دولتی ناحیه 1 شهر شیراز بوده است. روش تحقیق علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدارس دولتی و مدارس غیر دولتی  مقطع متوسطه شهر شیراز که تعداد آنها برابر با 70 مدرسه(60 مدرسه دولتی و 10 مدرسه غیر دولتی) می­باشد. به منظور تعیین نمونه که از بین  جامعه آماری که شامل دانش آموزان م...

[ 19 ] - تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی اندیشه های جان دیویی و مطهری در تربیت شهروندی

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی اندیشه های جان دیویی و مطهری در تربیت شهروندی است. روش مورد استفاده در این پژوهش استنتاجی و توصیفی- تحلیلی بوده است که در مرحله نخست مبانی اندیشه جان دیویی و مطهری توصیف شده و بعد دیدگاه آنان نسبت به تربیت شهروندی و مؤلفه های آن تحلیل و تبیین شده است. بر این اساس نتیجه به دست آمده حاکی از آن شد که تربیت شهروندی رکنی مهم در جامعه و در کلی...