درویش, فاطمه

دانشگاه آزاد اسلامی

[ 1 ] - مقایسه تاثیر عصاره جعفری با نیستاتین برمیزان رشد کاندیدا البیکانس

خلاصه: سابقه و هدف: با توجه به شیوع کاندیدیازیس دهانی و نظر به گزارشاتی مبنی بر اینکه بعضی از گیاهان دارویی از جمله گیاه جعفری دارای خواص ضد باکتری و ضد قارچی می­باشند، هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر عصاره جعفری با نیستاتین بر میزان رشد کاندیدا البیکانس بود. مواد و روشها: تحقیق به روش تجربی و آزمایشگاهی انجام گرفت. سوش کاندیدا آلبیکانس با شماره 10231 ATCC تهیه شده، روی پلیت Sabouraud Dextrose Ag...

نویسندگان همکار