ناظوری, فاطمه

گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

[ 1 ] - اثرهای بسته‌بندی با فیلم‌های پلاستیکی بدون منفذ و منفذدار بر ویژگی‌های کیفی و عمر قفسه‌‌ای میوه‌های زردآلو

برای ارزیابی اثرهای بسته‌‌بندی با پوشش‌‌های مختلف بر عمر پس از برداشت میوه زردآلو آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با 3 تکرار انجام شد. برای این منظور از سه نوع پوشش اکسیلاری‌‌ارینتد پلی‌‌پروپیلن (OPP)، پلی‌‌اتیلن با چگالی کم (LDPE) و سلوفان با ابعاد یکسان (20×20 سانتی‌‌متر) به دو صورت پیوسته و منفذدار استفاده شد. پس از بسته‌‌بندی، تمام نمونه‌‌ها وزن و در سردخانه با دمای 1±2 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی %9...

[ 2 ] - Improving Shelf Life of Strawberry Through Application of Sodium Alginate and Ascorbic Acid Coatings

In the present study, effects of edible coatings using sodium alginate (SA) and sodium alginate in combination with ascorbic acid (AA) on the shelf-life extension of strawberries at 4±1°C was studied. A factorial experiment was performed based on a randomized complete block design with four replications. The treatments included control (distilled water), SA (1%, 2%, 3% w/v), SA in combination w...