سید حسین میر دهقان

دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

[ 1 ] - تنوع ژنتیکی برخی نژادگان‌های انار ایران با استفاده از نشانگرهای ریخت‌شناختی

انار یکی از محصولات مهم باغبانی در ایران است. انتخاب یک نژادگان (ژنوتیپ) مناسب و مقاوم به شرایط محیطی و دارای عملکرد بالا نقش مهمی در افزایش بهره‌برداری اقتصادی این محصول دارد. در این پژوهش تنوع ژنتیکی برخی نژادگان‌های انار ایران، با استفاده از بیست صفت ریخت‌شناختی (مورفولوژیک) مربوط به برگ، گل و میوه در دو سال متوالی ارزیابی شد. نتایج  بررسی‌ها نشان داد، بین نژادگان­ها از لحاظ ویژگی‌های ریخت‌ش...

[ 2 ] - تأثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر کیفیت و عمر انبارمانی پستۀ تازۀ رقم‌های ’فندقی‘ و ’کله‌قوچی‘

یکی از راهکار‌های افزایش ماندگاری فراورده‌های باغبانی، کاربرد پیش و پس از برداشت پلی‌آمین‌ها است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پلی‌آمین پوتریسین بر کیفیت پستۀ تازه در دوره‌های انبارداری انجام شده است. پسته‌های تازۀ رقم‌های فندقی و کله‌قوچی به روش غوطه‏وری در محلول‏های پوتریسین (0، 1 و 2 میلی‏مولار) به مدت هشت دقیقه تیمار شدند و پس از خشک شدن در بسته (ظرف‌های پلاستیکی) قرارگرفته و در دمای 1±5/...

[ 3 ] - تأثیر اسانس‌های تیمول و منتول به همراه بسته‌بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوة توت‌فرنگی رقم پاروس

توت‌فرنگی عمر انبارمانی پایینی دارد و ازآنجاکه به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود، استفاده از روش‌های سالم و طبیعی برای افزایش عمر انباری آن ضروری است. در این پژوهش، تأثیر سطوح مختلف اسانس‌های تیمول و منتول (0؛ آب مقطر، شاهد؛ 5، 10 و 15 میکرولیتر) به‌صورت تدخینی در بسته‌بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوة توت‌فرنگی بررسی شد. ویژگی‌های کیفی میوه‌ها پس از 0، 10 و 17 روز نگهداری در دمای ...

[ 4 ] - کاربرد قبل از برداشت پلی‏ آمین‏ ها بر ویژگی‏ های کیفی و عمر پس از برداشت میوۀ کیوی رقم هایوارد

مهم‏ترین مشکلات میوۀ‏ کیوی طی انبارمانی، عارضۀ نرم‏شدگی و آلودگی میکروبی است. برای رفع این مشکلات تیمار قبل از برداشت پوتریسین و اسپرمیدین بر پتانسیل انبارمانی میوۀ کیوی رقم هایوارد بررسی شد. محلول‏پاشی برگی غلظت‏های مختلف پوتریسین (0، 1 و 2 میلی‏مولار) و اسپرمیدین (0، 1 و 2 میلی‏مولار) 40 و 20 روز قبل از برداشت انجام شد. ویژگی‏های مختلف میوه در زمان‏های صفر (قبل از شروع انبارمانی)، 11 و 14 هفت...

[ 5 ] - تأثیر تیمار پوتریسین به روش غوطه‏ وری تحت فشار بر کیفیت پس از برداشت دو رقم انگور (Vitis vinifera)

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر تیمار پوتریسین بر کیفیت میوۀ انگور طی دوره ‏های انبارمانی اجرا شد. میوه‏ های انگور ارقام ریش‌بابا و الحقی به‌روش غوطه ‏وری تحت فشار با محلول‏های پوتریسین (0، 1 و 2 میلی‏مولار) تیمار شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد پس از 55 روز انبارمانی تیمار پوتریسین 1 میلی‏ مولار در رقم ریش‌بابا و غلظت 2 میلی‏ مولار در رقم الحقی به‌ترتیب با میانگین‏های 28/0 و 56/0 کیلوگرم ن...

[ 6 ] - Application of Various Concentrations of Essential Oils of Savory, Ajowan and Thyme to Maintain Quality and Shelf Life of Gladiolus Cut Flower

Two experiments were designed to evaluate the addition of essential oils to preservative solution and subsequent effects on postharvest quality and vase life of Gladiolus ‘Sorati’ cut flowers. In first experiment, the solutions of savory (Satureja hortensis.), ajowan (Trachyspermum ammi) and thyme (Thymus vulgaris) were applied at the concentrations of 2, 4, and 6 (mg L−1), distilled water + 2%...

[ 7 ] - آثار دور آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی

به‏منظور بررسی اثر دور آبیاری بر رنگیزه‌ها و ترکیبات بیوشیمیایی چهار رقم انگور (یاقوتی قرمز، عسکری، صاحبی و کشمشی سفید) پژوهشی با پنج تیمار آبیاری (3، 6، 9، 12و 15 روز در میان) در چهار تکرار به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 91-1390 در شرایط گلخانه‌ای در گلخانه‏های پژوهشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که دور آبیاری بر عوامل فیزیولوژیکی و...

[ 8 ] - بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده

در پژوهش حاضر، اثر کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر طول عمر گل‌جایی و برخی صفات کیفی و کمّی گل بریدة رز رقم ‘سوییت واتر’ و ‘دلسویتا’بررسی شد. محلول‌پاشی برگی با سالیسیلیک اسید در سه سطح 01/0، 05/0 و 1/0 میلی‌مولار و متیل جاسمونات در دو سطح 1/0 و 2/0 میلی‌مولار قبل از برداشت انجام و از آب مقطر تیمار شاهد استفاده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرحی کاملاً تصادفی در چه...

[ 9 ] - برهم‌کنش اسانس گیاهان دارویی با کلرید کلسیم و نیترات‌نقره بر خصوصیات کیفی و عمر گل‌جایی گل بریده رز

افزایش کیفیت و طول عمر گل‌های بریده، یکی از مباحث مهم در فیزیولوژی پس از برداشت و صنعت گلکاری است. به‌طور کلی گل‌های بریده عمر پس از برداشت کوتاهی دارند و اعمال برخی تیمارها می‌تواند طول عمر گل بریده را افزایش دهد. به‌منظور بررسی اثر برخی از اسانس‌ها بر کیفیت و دوام گل بریده رز آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه به‌طور کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. گل‌های بریده رز ابتدا با نیترات‌نقره (mg...

[ 10 ] - اثرهای بسته‌بندی با فیلم‌های پلاستیکی بدون منفذ و منفذدار بر ویژگی‌های کیفی و عمر قفسه‌‌ای میوه‌های زردآلو

برای ارزیابی اثرهای بسته‌‌بندی با پوشش‌‌های مختلف بر عمر پس از برداشت میوه زردآلو آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با 3 تکرار انجام شد. برای این منظور از سه نوع پوشش اکسیلاری‌‌ارینتد پلی‌‌پروپیلن (OPP)، پلی‌‌اتیلن با چگالی کم (LDPE) و سلوفان با ابعاد یکسان (20×20 سانتی‌‌متر) به دو صورت پیوسته و منفذدار استفاده شد. پس از بسته‌‌بندی، تمام نمونه‌‌ها وزن و در سردخانه با دمای 1±2 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی %9...

[ 11 ] - ارزیابی تأثیر سالیسیلیک‌اسید بر انبارمانی میوه لیمو‌ترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)

میوه لیموترش به‌دلیل داشتن ارزش اقتصادی و ترکیبات مفید تغذیه‌ای حائز اهمیت می‌باشد. عدم وجود امکانات انبارداری و بسته‌بندی مناسب منجر به کاهش مصرف لیموی تازه نسبت به سایر روش‌های فرآوری می‌شود. این تحقیق به­منظور بررسی اثر غلظت‌های 0، 1، 2 و 3 میلی‌مولار سالیسیلیک‌­اسید بر انبارمانی (0، 20، 40 و 60 روز) میوه لیموترش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. بر اساس یافته‌های ...

[ 12 ] - Effect of Salicylic Acid on Some Characteristics of Lime Fruits (Citrus aurantifolia L.) in Storage

Lime fruits has including economic and nutritional value but the fresh consumption of this fruit compare to processing methods is less, because of its low storage capacity. This research has been designed for study the effects of different concentrations of salicylic acid (0, 1, 2 and 3 mM) on quantitative and qualitative characteristics of lime fruit in storage period (0, 20, 40 and 60 days)...

[ 13 ] - اثر پوشش خوراکی آلژینات‌سدیم بر ماندگاری میوه توت‌فرنگی رقم گاویوتا (Fragaria ananassa)

مصرف توت‎فرنگی تازه به‌دلیل داشتن ویتامین، فنل، آنتوسیانین‌ و دیگر مواد پاداکسنده که در پیشگیری از سرطان و بیماری‌های مختلف مؤثر است افزایش بسیاری داشته، ولی کاهش ویژگی‌های کمی و کیفی این محصول در طی نگهداری و عرضه به بازار، یکی از چالش‌های مهم محسوب می‌شود. استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی، به­دلیل دارا بودن مواد طبیعی و عدم ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی، رو به گسترش است و نتایج مثبتی ازجمله...

[ 14 ] - بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوه سیب زرد و قرمز (Golden delicious and Red delicious) لبنانی طی دوره انبارمانی

یکی از عوامل موثر در کاهش عمر انباری میوه سیب وجود اتیلن در محیط نگهداری است که منجر به کاهش ویژگیهای کمی و کیفی آن می گردد. به منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری میوه سیب و حل معضلات پس از برداشت این میوه، تاًثیر غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر انبارمانی میوه‌های سیب ارقام زرد و قرمز لبنانی در زمان های صفر ، 45، 90، 135 و 180روز بعد از انبارمانی بررسی شد. تیمارها شامل بدون شست و شو (شاهد)، آب...