حمید رضا کریمی

دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

[ 1 ] - تنوع ژنتیکی برخی نژادگان‌های انار ایران با استفاده از نشانگرهای ریخت‌شناختی

انار یکی از محصولات مهم باغبانی در ایران است. انتخاب یک نژادگان (ژنوتیپ) مناسب و مقاوم به شرایط محیطی و دارای عملکرد بالا نقش مهمی در افزایش بهره‌برداری اقتصادی این محصول دارد. در این پژوهش تنوع ژنتیکی برخی نژادگان‌های انار ایران، با استفاده از بیست صفت ریخت‌شناختی (مورفولوژیک) مربوط به برگ، گل و میوه در دو سال متوالی ارزیابی شد. نتایج  بررسی‌ها نشان داد، بین نژادگان­ها از لحاظ ویژگی‌های ریخت‌ش...

[ 2 ] - بررسی تأثیر محلول‌پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژی دانهال‌های پستۀ رقم بادامی ریز زرند کرمان در شرایط تنش شوری

به­منظور بررسی تأثیر تیمارهای سیلیکات پتاسیم و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های رشدی دانهال­های پستۀ رقم بادامی ریز زرند کرمان در شرایط تنش شوری، پژوهشی به‌صورت فاکتوریل با سه عامل شامل دو سطح شوری از منبع NaCl (0 و 90 میلی­مولار)، سه سطح سیلیسیم از منبع سیلیکات پتاسیم (0، 50 و 100 میلی­گرم بر لیتر) و سه سطح پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم (0، 1 و 2 درصد)، در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. 4...

[ 3 ] - ارزیابی تأثیر پایه، پیوندک و روش پیوند بر افزایش رویشی انار

به­منظور ارزیابی تأثیر نوع پایه، پیوندک و برخی روش­های چوپیوند و کوپیوند در افزایش نهال انار و دست­یابی به­ بهترین روش پیوند انار، آزمایشی به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در اسفندماه 1391 در گلخانة دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان اجرا شد. عامل‌ها شامل پایه، پیوندک، روش پیوند و زمان بود. رقم‌های پوست­قرمز علی­آقایی، گرچ داداشی و گرچ شهوار به­عنوان پایه، رقم‌های رباب نی­ریز و خفر جهرم...

[ 4 ] - تأثیر اسانس‌های تیمول و منتول به همراه بسته‌بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوة توت‌فرنگی رقم پاروس

توت‌فرنگی عمر انبارمانی پایینی دارد و ازآنجاکه به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود، استفاده از روش‌های سالم و طبیعی برای افزایش عمر انباری آن ضروری است. در این پژوهش، تأثیر سطوح مختلف اسانس‌های تیمول و منتول (0؛ آب مقطر، شاهد؛ 5، 10 و 15 میکرولیتر) به‌صورت تدخینی در بسته‌بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوة توت‌فرنگی بررسی شد. ویژگی‌های کیفی میوه‌ها پس از 0، 10 و 17 روز نگهداری در دمای ...

[ 5 ] - بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده‌ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال‌های حاصل از آن‌ها در رقم پسته بادامی ریز زرند

به­منظور ارزیابی تنوع ساختارظاهری (مورفولوژیکی) درون یک تودۀ بذری پسته رقم بادامی ریز زرند (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand) و همبستگی بین ویژگی‌های بذرها با دانهال‌های حاصل از آن­ها، 20 صفت کمی در 67 خشک میوه و دانهال‌‌‌­های حاصل از کشت بررسی شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی­دار و مثبتی بین ابعاد خشک میوه و مغز و همچنین ارتفاع دانهال­های با قطر طوقه وجود دارد. بر پایۀ رسم کردار تجزیۀ...

[ 6 ] - ارزیابی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رشدی سه ژنوتیپ مختلف گردو نسبت به بیکربنات آب آبیاری

به‏منظور بررسی اثر بیکربنات سدیم آب آبیاری بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‏های گردو، آزمایشی به‏صورت فاکتوریل با دو فاکتور بیکربنات سدیم در 3 سطح (صفر، 20 و 40 میلی‏مولار) و ژنوتیپ‏های گردو در 3 سطح شامل: ژنوتیپ محلی A؛ ژنوتیپ‏های وحشی B و C در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. در این پژوهش اثر غلظت‏های مختلف بیکربنات بر روی صفات مختلفی نظیر رشد رویشی، خصوصیات فتوسنتزی، تنظیم‏کننده‏های اسمزی ...

[ 7 ] - ارزیابی پایه های پسته و دو رگه بین گونه‏ای آتلانتیکا × ورا (Pistacia vera × Pistacia atlantica) به تنش خشکی

به منظور ارزیابی دو رگه بین گونه‏ای آتلانتیکا × ورا و همچنین پایه‌های قزوینی و بادامی ریز زرند به تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه دور آبیاری 3- 6 و 9 روز به اجرا درآمد. نتایج حاصل نشان داد که شاخص‏های فیزیولوژیکی همانند پرولین، قندهای محلول، پروتئین و عناصر غذایی تحت تاثیر تیمار خشکی واقع می‏شوند. میزان پرولین برگ، پتاسیم اندام هوایی و کلسیم ریشه با افزایش دو...

[ 8 ] - ارزیابی بنه باغی به عنوان پایه پسته در شرایط شوری براساس برخی از شاخص‌های رشدی و ویژگی های بوم‌فیزیولوژیکی

به‌منظور ارزیابی تحمل پایه‌های بنه‌باغی و پسته بادامی ریز زرند به تنش شوری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح به‌طور کامل تصادفی با سه تکرار، هر تکرار شامل دو نمونه و هر نمونه یک گلدان با سه دانهال اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح شوری (صفر، 70 و 140 میلی‌مولار) کلرید سدیم، کلرید کلسیم و کلرید منیزیم با نسبت (۳:۲:۱) و سه پایه (بادامی ریز زرند، بنه‌باغی تیپ رشدی پسته و بنه‌باغی تیپ رشدی بنه) بودن...