منتظریون, مریم

1. کارشناس ارشد معماری گرایش بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

[ 1 ] - ارزیابی خطر فرونشست زمین با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه استان های تهران و البرز

زمینه و هدف: با رشد و توسعه جوامع، مدیریت و برنامه ریزی سکونتگاه ها جهت کاهش تبعات پس از سوانح طبیعی بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. استان های تهران و البرز با توجه به موقعیت خاص طبیعی، منطقه ای، تراکم بالای جمعیتی، بافت متراکم کالبدی و شریان های حیاتی دارای پتانسیل بالقوه ای در رخداد مخاطرات و ایجاد شرایط بحرانی می باشد. پژوهش ها نشان داده است که پدیده مورفولوژیکی فرونشست در این دو استان ب...

نویسندگان همکار