× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

زهره احمدی

پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

[ 1 ] - تاثیر افزودنی نانو گرافیت بر رفتار چگالش کامپوزیتهای دی‌بورید زیرکونیم-کاربید سیلیسیم ساخته شده به روش تفجوشی پلاسمای جرقه ای

کامپوزیت‌های دما بالای دی‌بورید زیرکونیم-کاربید سیلیسیم تقویت شده با مقادیر متفاوت افزودنی نانو گرافیت (0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد وزنی) با روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای تولید و برای تعیین تاثیر نانو ورقه‌های گرافیتی روی رفتار چگالش کامپوزیت بررسی شدند. تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای در دمای 1900 درجه سانتی گراد به مدت زمان 7 دقیقه و با اعمال فشار 40 مگاپاسکال، به ساخت کامپوزیت چگال دی‌بورید زیرکونیم-کاربید...

[ 2 ] - Microstructure of spark plasma sintered TiB2 and TiB2–AlN ceramics

In this research study, the effects of aluminum nitride (AlN) additive on the densification behavior and microstructure development of titanium diboride (TiB2) based ceramic matrix composite were investigated. In this way, a monolithic TiB2 ceramic and a TiB2–5 wt% AlN ultrahigh temperature ceramic composite were fabricated by spark plasma sintering (SPS) proces...