جلال خورشیدی

گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه کردستان

[ 1 ] - بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی اسانس گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) در شرایط رویشگاه‌های طبیعی و مزرعه

در فرایند اهلی‌سازی یک گیاه دارویی، ارزیابی تغییرات کمی و کیفی ماده موثره ضمن انتقال از رویشگاه طبیعی به مزرعه، امری ضروری است. آویشن دنایی(Thymus daenensis Celak.) از گیاهان دارویی باارزش اندمیک ایران است که به لحاظ دارا بودن اسانس بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه، کمیت و کیفیت اسانس سه اکوتیپ از استان‌های همدان، مرکزی و لرستان در شرایط رویشگاه طبیعی و مزرعه ارزیابی شد.پیکره ه...

[ 2 ] - Impact of Culture Media Type and Different Concentrations of Humic Acid on Yield Components and Some of Biochemical Characteristics of Strawberry (cv. Aromas)

   Strawberry is one of the most popular and beneficial fruits in viewpoint of nutritional value which its production is increasing in greenhouse. In this study the effects of two culture media (perlite + cocopeat with 1:1 ratio or Pumice) and three concentrations of humic acid (0, 300, and 600 mg L-1) as fertigation method, on yield, number of fruit per plant, fruit weight and some of biochemi...

[ 3 ] - Investigation of the Quantity and Quality of Strawberry Fruit (cv. Aromas) in Different Harvesting Periods as Affected by Culture Medium and Humic Acid

Culture medium and nutrition are two important factors in determining the quantity and quality of greenhouse products. Accordingly, a factorial experiment was conducted based on completely randomized design on strawberry (cv. Aromas) in the greenhouse of Department of Horticulture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. The first factor was two culture media (mixture of perlite and cocopeat w...

[ 4 ] - Cytotoxic and Antioxidant Activities of Crocus pallasii subsp. haussknechtii Corms Extracts Compared with Crocus sativus

Background and objectives: The goal of this study was to compare the cytotoxic and antioxidant activities of the corms extracts of two Crocus species (C. sativus L. and C. pallasii subsp. haussknechtii). Methods: n-Hexan, chloroform and methanol extracts of the corms were prepared. Cytotoxic activities of the extract...

[ 5 ] - تغییرات عملکرد، خصوصیات رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم آروماس (Aromas) تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی ناشی از کلرید سدیم

سابقه و هدف: اغلب مناطق ایران خشک و نیمه‌خشک بوده و آب آبیاری در این مناطق دارای هدایت الکتریکی بالا بوده و اکثراً شور می‌باشند. اصلاح آب و خاک‌های شور فرآیندی هزینه‌بر و زمان‌بر بوده و عملاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین ارزیابی میزان تحمل گونه‌ها و ارقام مختلف گیاهی به شوری جهت کشت در این مناطق امری ضروری است. توت‌فرنگی (Fragaria ananassa Dusch.) از ریز‌میوه‌هایی است که بواسطه‌ی ترکیبات مغذی فراوان...

[ 6 ] - مقایسه‌ی تحمل به تنش شوری بذور گیاهان دارویی ریحان، آویشن‌دنایی، زوفا و بادرشبی براساس شاخص‌های جوانه‌زنی

ارزیابی شاخصه‌های جوانه‌زنی تحت شرایط تنش شوری یکی از راهکار‌های سریع در انتخاب گیاهان مقاوم به این تنش است. بدین منظور بذور چهار گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L)، آویشن‌دنایی (Thymus daenensis Celak)، زوفا (Hyssopus officinalis L.) و بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) تحت تأثیر شش تیمار مختلف شوری (0، 3، 7، 10، 15 و 20 دسی‌زیمنس بر متر) به‌صورت فاکت...

[ 7 ] - ارزیابی مزرعه ای کاربرد کلات آهن و روی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکرد و محتوای اسانس رازیانه بومی و اصلاح‌شده

رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) کاربردهای زیادی در صنایع دارویی و غذایی دارد. با توجه به نقش مؤثر عناصر ریزمغذی در عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی، تأثیر محلول­پاشی با غلظت­های مختلف کلات آهن (شاهد (صفر)، 5/1 و 3 گرم در لیتر) و کلات روی (شاهد (صفر)، 5/1 و 3 گرم در لیتر) بر خصوصیات عملکردی و محتوی اسانس رازیانه بومی و اصلاح‌شده (رقم شوروک شاری) ارزیابی گردید. آزمایش به‌صورت کرت­های د...

[ 8 ] - بررسی تنوع مورفولوژیکی بین جمعیت‌های مختلف آویشن‌دنایی (Thymus daenensis Celak.)

گیاه دارویی آویشن‌دنایی (Thymus daenensis Celak.) متعلق به تیره‌ی نعناع (Lamiaceae) از گیاهان انحصاری ایران بوده که بواسطه‌ی میزان اسانس بالا و نیز تیمول بالایی که دارد، شایان توجه است. ارزیابی تنوع بین جمعیت‌های این گونه در راستای اهلی‌سازی آن امری ضروری است. بدین منظور هشت جمعیت از این گیاه از سه استان مرکزی (شازند، خانه‌میران بالا، خانه‌میران پائین، اراک)، همدان (ملایر 1، ملایر 2 و جوزان) و ...