مهسا عباسی شیرسوار

گروه مدیریت مالی، واحدبابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

[ 1 ] - انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری دمپستر شفر (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مدل بازده – ریسک مارکویتز برای انتخاب سبد سهام در سال های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.زیرا که عوامل  بسیاری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند و حرکات قیمت‌های دارایی را خیلی نامطمئن و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌سازد. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی انتخاب سبد سهام از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوری دمپستر شفر بوده است. این تحقیق ب...

نویسندگان همکار