فائزه ثابت

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، بخش التهاب و بیماری‎های التهابی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی پروفایل لیپیدی و بیان ژن Tax در بیماران قلبی آلوده به HTLV-1

مقدمه آترواسکلروزیس یکی از عوامل شایع مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده و التهاب مزمن از عوامل خطر در بیماری آترواسکلروزیس می‎باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آلودگی به HTLV-1 بر حضور یا عدم حضور و وسعت بیماری آترواسکلروزیس در منطقه اندمیک ابتلا به HTLV-1 می‎باشد. روش کار در این مطالعه از ۵۰ نفر در۴ گروه شامل، ۱۴ بیمار CAD+H...

[ 2 ] - High proviral load of human T cell lymphotropic virus type-1 facilitates coronary artery diseases

Objective(s): Coronary artery disease (CAD) is known as a life threatening disease, worldwide. In this study the role of HTLV-1 infection was evaluated on cardiac involvement in an endemic region of northeastern Iran.Materials and Methods: Serologic and molecular tests for HTLV-1 infection were carried out in subjects who had coronary an...