عبدالرحیم رضایی

استادیار گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - شناسایی مولکولی گونه های عامل یل شمانی زو جلدی در شهرستان سبزوار

مقدمه لیشمانیازیس جلدی یک عفونت انگلی است که به عنوان یک مشکل بهداشتی در بخشهایی از ایران بویژه شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی محسوب می شود. مخازن بیماری در دو فرم خشک و مرطوب متفاوت است ، لذا جهت مبارزه با این بیماری تعیین گونه انگل لازم است.DNA هر انگل همانند سایر موجودات زنده ویژه همان انگل است، لذا می توان با استفاده از آن اقدام به تعیین گونه نمود . در این مطالعه با استفاده از تکنیک PC...

[ 2 ] - بررسی تأثیر ابتلا به پریودنتیت مزمن بر میزان بیان ژن TLR-2 و TLR-4 در بافت لثه ای

مقدمه: در عفونت‏های پریودنتال پیش نیاز شروع پاسخ‏های میزبان، شناخت پاتوژن‏‏ها توسط سیستم ایمنی میزبان می‏باشد. خانواده رسپتور‏های Toll-like (TLRs)، مسئول شناسایی ساختار‏های حفظ شده میکروبیال نظیر لیپوپلی ساکارید (LPS) باکتری‏ها می‏باشند و مسیر‏های سیگنال دهنده را که در نهایت منجر به پاسخ‏های ایمنی می‏شود، فعال می‏کنند. هدف از مطالعة حاضر، ارزیابی مقایسه میزان بروز TLR-2 و TLR-4 توسط تکنیک Real-...

[ 3 ] - In vivo Exposure Effects of 99mTc-methoxyisobutylisonitrile on the FDXR and XPA Genes Expression in Human Peripheral Blood Lymphocytes

Objective(s): In recent years, the application of radiopharmaceuticals in nuclear medicine has increased substantially. Following the diagnostic procedures performed in nuclear medicine departments, such as myocardial perfusion imaging, patients generally receive considerable doses of radiation. Normally, radiation-induced DNA damages are expected following exposure to a low-dose ionizing radia...

[ 4 ] - Investigation of the Relationship between HTLV-1 Infection and MMP-3 Gene Expression in HTLV-1 Positive Cardiac Patients

Background and Aims: Human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) is a member of retroviridae family that causes ATL and HAM/TSP. Many inflammatory diseases are associated with this virus, such as Sjögren's syndrome, Hashimoto's thyroiditis, Uveitis and also Atherosclerosis. HTLV-1 performs in long latency period and can activate the immune responses in coronary vessels. Activated immune sys...

[ 5 ] - The comparative analysis of the protease molecule structure of the Human lymphotropic virus type-1 (HTLV-1)

Background and Aims: Human lymphotropic virus type-1 (HTLV-1) causes various diseases such as adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL) and HTLV-1 associated myelopathy/tropical spastic paraperesis (HAM / TSP) in humans. The main goal of this study is to compare Iranian protease subtypes structure of this virus (HTLV-1) to samples collected from other part of world in order to understand their diff...

[ 6 ] - مقایسه اثر عصاره آبی– الکلی تخم سیاه‌دانه و متفورمین بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین

  اهداف: بیماری دیابت با افزایش سطح قندخون ناشی از فقدان انسولین یا مقاومت بافت‌های محیطی به انسولین و یا هر دو همراه است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی تخم سیا‌ه‌دانه بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش‌های صحرایی نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین بود.   مواد و روش ‌ ها: این مطالعه مداخله‌ای با استفاده از 60 سر موش صحرایی نر انجام شد. حیوانات به‌طور تصادفی به 6 گروه 10تایی کنتر...

[ 7 ] - Immunoregulatory and anti-inflammatory properties of Crocus sativus (Saffron) and its main active constituents: A review

The medicinal uses of saffron, the dried stigmas of Crocus sativus L., have very long history in food coloring agent, and flavoring agent as well as traditional medicine for the treatment of several diseases. Crocus sativus is rich in carotenoids that affect immunity. This review summarizes the putative immunoregulatory effects of saffron and its active its derivatives including crocin, croceti...

[ 8 ] - بررسی پروفایل لیپیدی و بیان ژن Tax در بیماران قلبی آلوده به HTLV-1

مقدمه آترواسکلروزیس یکی از عوامل شایع مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده و التهاب مزمن از عوامل خطر در بیماری آترواسکلروزیس می‎باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آلودگی به HTLV-1 بر حضور یا عدم حضور و وسعت بیماری آترواسکلروزیس در منطقه اندمیک ابتلا به HTLV-1 می‎باشد. روش کار در این مطالعه از ۵۰ نفر در۴ گروه شامل، ۱۴ بیمار CAD+H...

[ 10 ] - High proviral load of human T cell lymphotropic virus type-1 facilitates coronary artery diseases

Objective(s): Coronary artery disease (CAD) is known as a life threatening disease, worldwide. In this study the role of HTLV-1 infection was evaluated on cardiac involvement in an endemic region of northeastern Iran.Materials and Methods: Serologic and molecular tests for HTLV-1 infection were carried out in subjects who had coronary an...

[ 11 ] - Interaction of perforin and granzyme B and HTLV-1 viral factors is associated with ATL development

Objective(s): Human T cell leukaemia virus type 1 (HTLV-1) is associated with adult T cell leukaemia (ATL), a malignant lymphoproliferative disease that infects CD4 T cells. It is not clear why the majority of HTLV-1-infected individuals remain asymptomatic carries (ACs) and a minority develop ATL. Cellular immune response has a critical role in ATL and destroys malign...