محمد مهدی کوشیار

دانشیار گروه هماتولوژی و انکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

[ 1 ] - نقش ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در ابتلاء به سرطان پستان

مقدمه: جهش‌های ژنی BRCA1 و BRCA2 در سلول‌های رده زایا، باعث خطر ابتلاء به سرطان پستان و تخمدان می‌شوند. ژن‌های BRCA1 و BRCA2، عامل 20% از موارد سرطان پستان ارثی هستند. اکثریت جهش‌های موجود در ژن‌های BRCA1 و BRCA2 باعث اتمام زودرس پروتئین می‌شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش جهش‌های BRCA1/2 در ابتلاء به سرطان پستان و معرفی برخی جهش‌های مرتبط با این ژن‌ها انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه مروری س...

[ 2 ] - Effect of a functional food (vegetable soup) on blood rheology in patients with polycythemia

Objective: Key hemorheological variables are associated with several life-threatening diseases including cardio-cerebro-vascular diseases. A diet can influence the blood rheological variables. To compare the effectiveness of a vegetable soup on blood viscosity (BV), hematocrit (Hct), plasma fibrinogen, lipid profile, fasting blood sugar (FBS), and blood osmolarity in patients with polycythemia ...

[ 3 ] - Interaction of perforin and granzyme B and HTLV-1 viral factors is associated with ATL development

Objective(s): Human T cell leukaemia virus type 1 (HTLV-1) is associated with adult T cell leukaemia (ATL), a malignant lymphoproliferative disease that infects CD4 T cells. It is not clear why the majority of HTLV-1-infected individuals remain asymptomatic carries (ACs) and a minority develop ATL. Cellular immune response has a critical role in ATL and destroys malign...