محسن نعمتی

همکار تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه تغذیه، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی نمایه تغذیه سالم در زندان مرکزی مشهد در سال1387

مقدمه: نمایه تغذیه سالم (HEI) اولین بار در سال 1989برای بررسی و پایش وضعیت تغذیه مردم آمریکا توسط دپارتمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) ابداع شد. با توجه به اینکه زندان یک محیط بسته است و سلامت زندانیان ارتباط زیادی با دریافت غذای آنان دارد بررسی وضعیت تغذیه آنان با استفاده از این نمایه راهگشای خوبی برای مسئولین دولتی برنامه‌ریز می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 43...

[ 2 ] - اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ‌لیپیدی و آنزیمهای کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی بود. بدین منظور19 مرد مبتلا به بیماری کبد چرب غیر‌الکلی با میانگین سن 2/8± 1/38 سال و شاخص توده بدن 87/3± 1/28 کیلوگرم بر متر مربع به طور تصادفی به دو گروه رژیم (8 نفر) و رژیم و ورزش (11 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی، ترکیبی از تمرین هوازی و مقاومتی به م...

[ 3 ] - بررسی ارتباط وضعیت امنیت غذایی خانوار و برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با ضریب هوشی کودکان در سال 1395درمشهد

مقدمه  ناامنی غذایی از مقوله­هایی است که تاثیر جدی بر وضعیت تغذیه افراد جامعه برجای می­گذارد. ضریب هوشی از شاخصه­های ارزیابی میزان کارایی افراد است. تاکنون درباره وضعیت امنیت غذایی و عوامل اجتماعی- اقتصادی خانوار مرتبط با ضریب هوشی کودکان، مطالعات محدودی صورت گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط وضعیت امنیت غذایی خانوار و برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با ضریب هوشی در کودکان پیش دبستانی شهر...

[ 4 ] - بررسی کیفیت رژیم غذایی با استفاده از شاخص تغذیه سالم در کودکان3 تا 6 ساله ی شهر مشهد

مقدمه یکی از عوامل مهم در حفظ و ارتقاء سلامتی کودکان، کیفیت رژیم غذایی است. با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه تا کنون کیفیت رژیم غذایی کودکان شهر مشهد بررسی نشده است، این مطالعه با هدف بررسی کیفیت رژیم غذایی کودکان شهر مشهد با استفاده از شاخص تغذیه سالم (HEI) انجام شد. روش کار این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 در مشهد انجام شده است. رژیم غذایی723 کودک 3 تا 6 ساله توسط پرسشنامه بسامد غذایی...

[ 5 ] - بررسی الگوهای غذایی، نمایه تغذیه سالم و عوامل خطر سنتی بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالان 35 تا 65 ساله شهر مشهد

مقدمه بیماریهای قلبی- عروقی (CVD) مهمترین علت مرگ در سراسر دنیا هستند، به طوری که ادعا می شود سالانه 17 میلیون نفر در اثر این بیماریها جان خود را از دست می دهند. رژیم غذایی نقش مهمی را در زمینه سازی برای عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی ایفا می کند و همچنین مطالعات اخیر نیز شواهدی در زمینه ارتباط بین الگوهای غذایی با بیماری های مزمن و خطر مرگ و میر را بیان کرده اند. هدف این مطالعه تعیین الگوهای...

[ 6 ] - مقایسه تأثیر دو روش آموزش سنتی (چهره به چهره) و آموزش مبتنی بر مدل فرآیند موازی توسعه‌یافته بر آگاهی از عوارض چاقی قبل بارداری در زنان با شاخص توده بدنی بالا

مقدمه: چاقی قبل از بارداری مادر، یک عامل خطر مستقل جهت پیامدهای سوء بارداری محسوب می‌شود. افزایش آگاهی و ایجاد حساسیت نسبت به این پیامدها، اولین ­گام جهت ارتقای رفتارهای پیشگیرانه در این افراد می­باشد. مدل فرآیند ­موازی­توسعه ­یافته در پیشگیری از رفتارهای پرخطر بهداشتی از طریق افزایش آگاهی، حساسیت و خودکارآمدی افراد به عنوان مدلی موفق شناخته شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو روش آ...

[ 7 ] - Effect of a functional food (vegetable soup) on blood rheology in patients with polycythemia

Objective: Key hemorheological variables are associated with several life-threatening diseases including cardio-cerebro-vascular diseases. A diet can influence the blood rheological variables. To compare the effectiveness of a vegetable soup on blood viscosity (BV), hematocrit (Hct), plasma fibrinogen, lipid profile, fasting blood sugar (FBS), and blood osmolarity in patients with polycythemia ...

[ 8 ] - The effect of hydro-alcoholic extract of Achillea millefolium on appetite hormone in rats

Objective: Achillea millefolium (A. millefolium) is known as an orexigenic herb in Iranian traditional medicine. In this study, the possible orexigenic effect of hydro-alcoholic extract of A. millefolium was investigated by measuring plasma ghrelin level.Materials and Methods: Thirty male Wistar rats were divided into five groups. Control group received water. Treatment groups received 50, 100 ...

[ 9 ] - Ghrelin, food intake, and botanical extracts: A Review

A kind of growth hormone secretagogue (GHS), ghrelin, was first isolated from the rat stomach and plays a major role in the activation of the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a) resulting the release of growth hormone (GH). The preproghrelin gene is placed on chromosome 3, at locus 3p25 –2 in humans and constitutes five exons and three introns. Ghrelin is most plentifully expresse...

[ 10 ] - Omega-3 and omega-6 content of medicinal foods for depressed patients: implications from the Iranian Traditional Medicine

Objectives: Considering the increasing prevalence of depression in modern societies and the positive effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids on depression, this study aims to investigate the omega-3 and omega-6 content of various foodstuffs, prescribed or prohibited by Iranian Traditional Medicine (ITM). Materials and Methods: Firstly, reliable sources of Iranian Traditional Medicine wer...

[ 11 ] - Risk factors for foodborne bacterial illnesses during Ramadan

Introduction: In the holy month of Ramadan, Muslims abstain from eating and drinking during daytime and mostly take two meals per day. One of these major meals is consumed before sunrise (Sahur), and the other is taken after sunset (Iftar). The partial nutritional deprivation in Ramadan may affect the immune system, while the other rituals of this month might render fasting individuals suscepti...

[ 12 ] - The effect of Ramadan fasting on micronutrients and their relationship with the ocular axial length and anterior chamber depth

Introduction: The present study aimed to assess the effects of Ramadan fasting on micronutrients and their correlations with ocular biometry. Methods: This prospective study was conducted on 89 healthy volunteers (51 males and 38 females) with the mean of 34.98±9.10 years in Mashhad, Iran. Participants received complete ophthalmic and systemic examinations one week before and one week after the...

[ 13 ] - Is It Possible to Quench Thirst Using Barley Enriched Licorice Bread during Islamic Fasting?

Introduction: Thirst is one of the main complaints during Islamic fasting. As bread is the staple food among most Muslims, evaluating its impact on thirst is important. In this study, we investigated the effect of licorice-enriched barley bread compared to barley bread and white wheat bread. Methods: This clinical trial was performed on three consecutive days during Itikaf ceremony. Data were g...

[ 14 ] - Metabolic effects of fasting in adolescents with diabetes type 1

Type I diabetes mellitus is a common chronic disease in adolescents. According to statistics, 12,243 diabetic Muslims fast in thirteen Islamic countries, 43% of whom have type I diabetes. This longitudinal study was conducted on volunteer adolescents with type I diabetes aged 13-18 years for 15 days using the census method. Three days before Ramadan and during the last three days of the study p...

[ 15 ] - Nutritional status and oxidative stress on admission and discharge in myocardial infarction patients

Background: This study evaluated the nutritional status, prooxidant-antioxidant balance (PAB) and the effect of hospitalization on these factors in patients with myocardial infarction (MI).Methods: Totally 57 patients diagnosed with MI were recruited (mean age of 58.44±12.80). Nutritional status was assessed using the Nutritional Risk Screening (NRS-2002) questionnaire in patients admitted to t...

[ 16 ] - The 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studies”, 6th – 8th September 2017, Mashhad, Iran

The first International Congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studies” was held on 6th - 8th September 2017, located in Mashhad University of Medical Sciences International Conference Center and was hosted by Mashhad University of Medical Sciences. The purpose of the congress was to bring together cellular and molecular researchers, nutritionists, physicians, experts i...

[ 17 ] - The effects of Islamic fasting on blood hematological-biochemical parameters

Introduction: Fasting during the month of Ramadan is obligatory for healthy Muslims after the age of puberty. This paper was aimed to compare the changes in hematological and biochemical parameters before and after Ramadan. Methods:This prospective study was performed one week before and one week after the month of Ramadan in 2015. Eighty-nine subjects (51males and 38 females) with a mean age ...

[ 18 ] - Effect of Ramadan fasting on intra ocular pressure changes in healthy subjects

Introduction: Annually, millions of Muslims all over the world observe the fasting rules based on its measures; this highlights the importance of studies in this field as a worthwhile model for intermittent fasting. It is obvious that changes in lifestyle over fasting have outstanding effects on physiological parameters. The current study was carried out to investigate the IOP and serum electro...

[ 19 ] - Recent advances in possible effects of bread types and enrichment on appetite during Ramadan fasting

Introduction: Bread is the staple food of most Muslims and can be considered to be a component with a remarkable effect on satiety and appetite during Ramadan fasting. This study aimed to present the recent advances in investigating the effect of different types of bread and enrichments on satiety and appetite. Methods: In this paper, articles focusing on the effect of various bread types (incl...

[ 20 ] - Effects of Ramadan fasting on inflammatory biomarkers and body composition in healthy subjects

Introduction: During Ramadan, adult Muslims abstain from drinking and eating from sunrise to sunset. This religious practice influences individuals’ lifestyle factors such as eating behavior, meal schedule, and sleep pattern. These changes may affect endocrine and neuroendocrine circadian patterns, and consequently, cardiovascular indices. This study was performed to investigate the effects of ...

[ 21 ] - Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors: A narrative review

Ramadan is considered as holy month of Muslims worldwide. During this month, most able-bodied Muslim adults refrain from foods, drinks, smoking, and medications from dawn until sunset. In Islamic rules, patients and those for whom fasting may have major health risks are exempted from fasting during Ramadan. There is still no consensus regarding the effects of Ramadan fasting, as a unique opport...

[ 22 ] - Introducing the practical guideline for Diabetes and Ramadan, developed by international Diabetes federation in collaboration with Diabetes and Ramadan International Alliance, 2016

Considering the fact that many Muslims with diabetes prefer to fast in spite of inhibitory advises and to answer several conflicts and controversies regarding diabetes and Ramadan, IDF in collaboration with Diabetes and Ramadan (DAR) International in Alliance decided to develop a comprehensive guideline to be used by health care professionals. This guideline was then developed on April 2016 by ...

[ 23 ] - Effects of Ramadan fasting on plasma free fatty acids in patients with non-alcoholic fatty liver disease

Introduction: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a global disease which its prevalence is about 10-35%. Several factors are involved in the pathogenesis of the disease. The present study was conducted to evaluate the effect of fasting during Ramadan on plasma free fatty acids in patients with NAFLD.Methods: This cross-sectional study was performed during the month of Ramadan in June-Ju...

[ 24 ] - Effects of Ramadan Fasting on the Regulation of Inflammation

The month of Ramadan, as a model of intermittent fasting, is a valuable opportunity to investigate the effects of dietary modifications on human metabolism. Fasting improves insulin sensitivity, reduces atherogenic risk, oxidative stress, and inflammation. Inflammation plays a key role in the pathogenesis of different disorders including atherosclerosis, metabolic syndrome and cardiovascular di...

[ 25 ] - The 17th congress of parenteral and enteral Nutrition society of Asia (PENSA) and the first symposium on fasting and health, 6th-8th December 2016, Tehran, Iran

The 17th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia (PENSA 2016) and the first Symposium on Fasting and Health will be held on 6th to 8th December 2016 at Olympic Hotel, Tehran, Iran. The congress is hosted by Tehran University of Medical Sciences, Semnan University of Medical Sciences and Scientific Committee of Iranian Nutrition Society. This congress is organized with the p...

[ 26 ] - Effect of Ramadan Fasting on Blood Pressure and Lipid Profiles

Introduction: Ramadan is a holy month for Muslims during which avoid from eating, drinking and sexual intercourse for about 13-17 hours. The aim of this study was surveying the effects of Islamic fasting in Ramadan on lipid profile and blood pressure.Materials and Methods: we designed this study in two phases, a week before and a week after Ramadan month. Eighty nine healthy subjects with 20-50...

[ 27 ] - Effects of Ramadan fasting on oxidative stress and prooxidant-antioxidant balance: A Short Communication

Aim: we conducted this study to investigate the role of Ramadan fasting on oxidative stress. Materials and method: 23 people (16 male, 7 female) aged between 25 and 65 years were recruited in this study. 10cc Venous blood samples were taken after 8- to 10- hours fasting on 2 different times: a week before Ramadan and at the end of Ramadan (day 27). Portions of the serum samples were used immedi...

[ 28 ] - The effect of Ramadan fasting on non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) patients

Purpose: The aim of this study was to compare biochemical tests, body composition and anthropometric parameters in Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) patients before and after Ramadan fasting. Methods: fifty NAFLD patients including 33 males and 17 females aged 18-65 year, were recruited. Subjects attended after diagnosis based on  ultrasound imaging, with at least 10 hour fasting, before...

[ 29 ] - Ramadan fasting: Do we need more evidence?

Over a billion of Muslims fast worldwide during Ramadan each year. Through this religious custom, fasting contributes to their health as well as their spiritual growth. However, available evidence regarding the health-benefits of Ramadan fasting is scarce and highly contentious. Although Islam exempts patients from fasting, many fast conceivably, and their clinical condition is prone to deterio...

[ 30 ] - Comprehensive evaluation of dehydration impact on ocular tissue during Ramadan fasting

Purpose: The present study aimed to review the effect of dehydration during Ramadan fasting on the health and ocular parameters leading to changes in eye function. Methods: Articles included in the study were taken from Pub Med, Ovid, Web of Science and Google Scholar up to 2014.Related articles were also obtained from scientific journals in fasting and eye. Results: Dehydration and nutrition c...

[ 31 ] - The effects of aerobic exercise on the levels of Leptin and Adiponectin in overweight women

Background & Objectives: Several epidemiological studies have indicated factors such as Leptin level, Adiponectin and plasma adiponectin-to-leptin index to be the predicting biomarkers for cardiovascular diseases. Given the importance of healthy nutrition and adequate exercise in reducing the risk of Atherosclerosis, this study aimed to investigate the effects of fasting and aerobic exercise on...

[ 32 ] - The effects of Ramadan fasting on the level of sex hormones in pre-menarche girls in Mashhad, Iran

The present study aimed to evaluate the effects of Ramadan fasting on the level of sex hormones in girls between 9-13 years before age at menarche.This study was conducted on a sample of 58 subjects (age range: 9-13 years), who were divided intotwo groups of fasting (N=31) and non-fasting (N=27). The levels of follicle-stimulating hormone(FSH), luteinizing hormone (LH), progesterone and estradi...

[ 33 ] - The effect of Ramadan fasting and physical activity on homocysteine and fibrinogen concentrations in overweight women

Introduction: Increased levels of certain markers like fibrinogen and Homocysteine are independently associated with an increased risk of cardiovascular diseases. Considering the numerous favorable effects of healthful nutrition and physical activity on reducing the risk of atherosclerosis, in this study we intend to take into account fasting and physical activity during the month of Ramadan an...

[ 34 ] - Effects of Ramadan fasting on lipid profile: A narrative review

Ramadan Fasting during the month of Ramadan is a religious obligation, practiced by millions of people around the world. Ramadan fasting is essentially a fundamental change in lifestyle for one lunar month. This type of fasting may have significant effects on lipid profile. Although there is no scientific consensus about the effects of fasting on cardiovascular risks such as changes in lipid pr...

[ 35 ] - Hypothyroidism and Ramadan fasting

Introduction: Fasting during the holy month of Ramadan is an obligation for all adult, healthy Muslims. As several studies have indicated, both fasting and energy restriction can alter thyroid hormone metabolism and affect the clinical features and well-being of hypothyroid patients. Hypothyroidism is more prevalent among women and the elderly. Its prevalence has been reported to be 4-8% of the...

[ 36 ] - Effects of Ramadan fasting on ambulatory blood pressure in hypertensive patients

Background: Previous studies have indicated that Ramadan fasting has beneficial effects on cardiovascular risk factors, specially blood pressure and heart rate. In the present study, the effect of Ramadan fasting on 24-hour ambulatory blood pressure and heart rate has been investigated. Materials and Methods: This prospective observational study was conducted on two groups of individuals. Six p...

[ 37 ] - The effects of Ramadan fasting on growth parameters: A narrative review

Ramadan fasting is prescribed by Quran for every able‐bodied, adult Muslim and is considered an obligatory act of worship. During Ramadan, the majority of Muslims eat two major meals- one before dawn (Sahar) and another immediately after the sunset (Iftar). Islamic fasting, due to its particular nature, may cause metabolic and hormonal changes in the body, which are different from those in regu...

[ 38 ] - The effect of Ramadan fasting on thyroid hormones in 9‐13 years old pre‐menarche girls

Introduction: Muslims fast from dawn to dusk during Ramadan. The effects of prolonged food deprivation on endocrine hormones have been studied in healthy adults but no previous study has investigated this effect on children. This study aimed to evaluate the feasible changes in serum level of thyroxin (T3), tetraiodothyronin (T4), thyroid stimulating hormone (TSH) and body composition in pre-men...

[ 39 ] - Effects of Ramadan fasting on neonatal anthropometric measurements in the third trimester of pregnancy

Introduction: Ramadan Fasting is prescribed by Holy Quran for every able-bodied, adult Muslim and is considered an essential practice for all Muslims including pregnant women. The aim of this study was to determine the effect of Ramadan fasting on neonatal anthropometric measurements during the third trimester of pregnancy. Method: This is a cross-sectional study, carried out on 300 delivering ...

[ 40 ] - Ramadan fasting: Evidence or expert opinion? Results of preliminary studies

Each year, over a billion Muslims fast worldwide during the month of Ramadan.  Through this religious practice, not only will one have spiritual growth, but can improve his/her diet, which is of pivotal importance in this month. Conversely, the available evidence regarding the health benefits of Ramadan fasting is scarce and highly contentious. Although Islam exempts patients from fasting, many...

[ 41 ] - Effects of Ramadan fasting on spirometric values and clinical symptoms in asthmatic patients

Introduction: Ramadan is the 9th  Islamic lunar month during which Muslims avoid eating and drinking from sunrise to sunset.  The effect of Ramadan intermittent fasting on asthma control is controversial.  The aim of this study was to investigate the effects of Ramadan fasting on the spirometric variables and clinical symptoms on well-controlled asthmatic patients during Ramadan. Material and M...

[ 42 ] - بررسی مقایسه‌ای شمارش سویه‌های لاکتوباسیلوس در طول زمان ماندگاری در چند نمونه ماست پروبیوتیک صنعتی

 Background and Objective: Lactobacilli are one of the major microorganisms in the probiotic yoghurt. The therapeutic potentials of these microorganisms are due to their variations and rates of survival during the shelf life of probiotic yoghurt. This study aimed to assess the total colony counts of lactobacillus strains in some examples of typical commercial probiotic yoghurt.   Materi...

[ 43 ] - Comparison of The Effect of Ketogenic Diet and Low Caloric Diet On Weight Loss in Iranian Obese and Overweight Children

Abstract Overweight and obesity has increased in prevalence over the last two decades in many developed and developing countries including Iran. The aim of this present study was to compare the weight reduction effects of ketogenic and low calorie diets on overweight and obese Iranian children. Seventy-six overweight or obese children aged 9-16 years recruited from outpatient Ghaem Hospital, Nu...

[ 44 ] - Overall and Abdominal Obesity Are Inversely Associated With Plasma n-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Iranian Adults

Background: Obesity is a common health problem associated with a number of diseases, such as hypertension, cardiovascular disease, hyperlipidemia, diabetes, gout, gall bladder and liver disease, cancer, and depression. The prevalence of obesity is dramatically increasing around the world, especially in the Asia Pacific region.  omega-3 is a type of polyunsaturated fatty acids that have several ...

[ 45 ] - Characteristics of Compact Food bars

Compact FoodBars (CFB) are part of the diets that are named according to the purpose of use, Meal Ready-to-Eat (MRE) used during the maneuvers and military operations, Emergency Food Product (EFP) used in emergencies and crises such as natural disasters and warfare leading to the promotion of crisis management, and Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) used for therapeutic purposes in malnourish...

[ 46 ] - Plasma levels of vascular endothelial growth factor and its soluble receptor in non-alcoholic fatty liver disease

Introduction: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a clinical pathologic condition, which leads to inflammation events in hepatocytes. The objective of present study was to compare the plasma levels of VEGF and sVEGFR-1 as inflammation factors in overweight and obese children and adolescents with and without NAFLD. Materials and Methods: A total sample of 70 overweight and obese childre...

[ 47 ] - رابطه ی بین مصرف میوه و سبزی و بیماری مالتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مورد- شاهدی

زمینه و هدف: آسیب اکسیداتیو در بیماری مالتیپل اسکلروزیس در سطح وسیعی اتفاق می افتد و ماده ی سفید مغز در مقابل این آسیب ها بسیار حساس می باشد. به دلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزی ها و مطالعات محدود موجود در این زمینه این مطالعه در شهر تهران برای بررسی ارتباط میوه و سبزی با خطر بیماری صورت گرفت. مواد و روش کار: اطلاعات 68 بیمار مالتیپل اسکلروزیس و 140 نفر شاهد از طریق مصاحبه بدست ...

[ 48 ] - Comparison of Novel Coronary Artery Disease Risk Factors between Obese and Normal Adolescent

Background: Coronary artery disease is considered as the most common cause of death in all societies including Iran. This study seeks to compare the new risk factors of coronary-artery diseases in obese adolescents and control group.Methods: In this cross-sectional study, amongst the obese adolescents registered in the nutrition clinic of Ghaem Hospital, 80 individuals were selected. As the con...

[ 49 ] - Comparison of Diet Records between Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Controls

Introduction: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is considered to be a severe health threat across the world, the prevalence of which has significantly increased in recent years. Considering the role of diet in the pathogenesis of NAFLD, the present study aimed to evaluate and compare the dietary intakes of patients with NAFLD with healthy subjects. Methods:</str...

[ 50 ] - Association of Dietary Pattern and Body Size with Early Menarche among Elementary School Girls in West of Iran

Background: The average age at menarche (AAM) has declined around the world, which is widely attributed to improvements in nutrition. This study was conducted to investigate the association between dietary patterns and early menarche ( Materials and Methods: This case-control study was carried out on 400 elementary school girls (200 early mena...

[ 51 ] - The Associations of Anthropometric Parameters and Hepatic Steatosis

Introduction: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is an important health problem globally that characterized as a disease spectrum which includes simple steatosis, non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis and cirrhosis. The prevalence of NAFLD has significantly increased recently. The aim of this study was to investigate the relationship between anthropometric par...

[ 52 ] - Comparison of thyroid hormonal parameters and volume and prevalence of thyroid nodules in obese and non-obese subjects

Background: To compare thyroid volume , thyroid stimulating hormone (TSH) , Free T4  and  prevalence of thyroid nodules between obese and  non-obese subjects .Also,  association  between BMI  and insulin resistance status with various parameters of thyroid gland was evaluated. Methods: Fifty –two patients with obesity and 38 normal body mass index (BMI ) volunteers, aged 20-50 years , were enr...

[ 53 ] - Effects of High-dose Selenium Supplementation on the Oxidative Stress Status and Inflammatory Markers in Critically Ill Pediatric Patients after Gastrointestinal Surgery: A Randomized Clinical Trial Protocol.

Introduction: Oxidative stress and inflammation could occur after major gastrointestinal surgeries. Selenium is a micronutrient with anti-inflammatory and antioxidant properties, which could improve the inflammatory markers in the children admitted to the intensive care unit (ICU) after gastrointestinal surgeries. Due to the lack of evidence on the potential effects of high-dos...

[ 54 ] - The Effect of Ration Military Supplemented with Functional Food on Cardiopulmonary Endurance in Military Athletes: a Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

Background and Aim: In difficult conditions, the military needs high-energy and macronutrient and micronutrient-rich nutrition during intense physical activity to achieve optimal levels of fitness. The aim of the present study was to evaluate the effects of Compact Food Bar (CFB) designed on cardiopulmonary endurance in military athletes. Methods: Forty-five military personnels with aging betwe...

[ 55 ] - Comparisons of Breast Milk Fatty Acid Profiles in Overweight and Obese Women

Background and Objectives: Breast milk composition is affected by several factors such as maternal diet and body mass index. Milk fats include a major calorie content of the milk, which changes dramatically throughout the lactation. The aim of the present study was to assess breast milk fatty acid profile in overweight and obese mothers and its correlations with maternal body mass index. Mater...

نویسندگان همکار

Norouzy, Abdolreza 14  

هوشیارراد, آناهیتا 9  

Habibollah Esmaily 6  

Mohammad Safarian 6  

Ghayour-Mobarhan, Majid 5  

Davood Soleimani 4  

Mohammad Hashemi 4  

Mohsen Mazidi 3  

Fatemeh Shahsavan 3  

Maryam sadat Amirkalali sijavandi 3  

Zahra Mahmodi 3  

Maryam Ghandehari 3  

Seyed Mostafa Parizadeh 3  

Atieh Mehdizadeh 3  

Tahereh Rakhshandadi 3  

Maryam Khosravi 2  

Ali Taghipour 2  

Mohamad Reza Sedaghat 2  

Mohammad Reza Amiryousefi 2  

Gordon Ferns 2  

Seyed Mohammad Reza Parizadeh 2  

Farshad Askarizadeh 2  

Javad Heravian 2  

Lida Jarahi 2  

Seyed Mostafa Arabi 2  

Maryam Kazemi 2  

Seyed Amir Reza Mohajeri 2  

Sardar, Mohamad Ali 2  

Maral Amini 2  

Rahim Vakili 2  

Hadi, Saeid 2  

Farkhondeh Razmpour 2  

Majid Sedaghat 2  

Reza Jafarzadeh Esfehani 2  

Gholamreza Khademi 2  

سید علیرضا حسینی کاخک 1  

محمد رضا حامدی نیا 1  

هما خالق زاده 1  

جواد صالحی فدردی 1  

فاطمه نجاتی 1  

ترانه موحد 1  

علی اصغر رشیدی 1  

مریم مهرابخانی 1  

مناالسادات شجاعی زاده 1  

حبیب الله اسماعیلی 1  

سیده زهرا مستجابی 1  

معصومه کردی 1  

ناهید جهانی شوراب 1  

Hamideh Naghedi Baghdar 1  

Mohammad-Mahdi Kooshyar 1  

Roghayeh Javan 1  

Sadegh Shokri 1  

Sayyed Abolghasem Sajadi Tabassi 1  

Seyed Mohammad Nazari 1  

Amir Houshang Mohammadpour 1  

Atefeh Jafari 1  

Hasan Rakhshandeh 1  

Leila Etemad 1  

Michael Patterson 1  

Sara Baghban 1  

Peyman Rezaie 1  

Mahmoud Mosaddegh 1  

Malihe Motavasselian 1  

Mohammad Kamalinejad 1  

Mohammad Mahdi Esfahani 1  

Saeid Eslami 1  

Mohammadreza Rezaeigolestani 1  

Javad Heravian Shandiz 1  

Nasrin Moghadas Sharif 1  

Sattar Rajabi 1  

Elyas Mohammadi 1  

Malihe Dadgar Moghadam 1  

Rahim Vakili 1  

Samira Dashty 1  

Mohsen Mouhebati 1  

Shima Tavalaie 1  

Mehrane Mehramiz 1  

Rahil Karimi Rad 1  

Fatemeh Amiri 1  

Mohsen Azimi Nezhad 1  

Sayyed Saeid Khayyatzadeh 1  

Amir Avan 1  

Farzad Rahmani 1  

Safieh Ebrahimi 1  

Seyed Mahdi Hasanian Mehr 1  

Seyyed Mostafa Parizadeh 1  

Javad Heravian 1  

Mohamad Reza Sedaghat 1  

Mousa-Al-Reza Hadjzadeh 1  

Roghayeh Pakdel 1  

Monireh Dahri 1  

Mostafa Abrishami 1  

Fatemeh Ahmadi 1  

Habibollah Esmaeili 1  

Maryam Tayefi 1  

Mohammad Hashemi 1  

Mojtaba Shafiee 1  

Mostafa Mazaheri Tehrani 1  

Vahid Hadi 1  

Ali Bahari 1  

Farkhonde Razmpour 1  

Mahmoud Belghaisi-Naseri 1  

Mahsa Tousi 1  

Mohsen Azimi-Nezhad 1  

Zahra Dehnavi 1  

Tannaz Jami-al-Ahmadi 1  

Akram Rahimi 1  

MehrAli Rahimi 1  

Peyman Eshraghi 1  

Seyed Amir Reza Mohajeri 1  

Mahsa Miryan 1  

Zahra Dehnavi 1  

Abbas Asadi 1  

ali jangjoo 1  

Aliakbar Shamsian 1  

golnaz ranjbar 1  

maryam salehi 1  

parvaneh layegh 1  

parvin layegh 1  

Fatemeh Roudi 1  

Golnaz Ranjbar 1  

Majid Sezavar 1  

Omid Rajabi 1  

Hadi, Vahid 1  

Mazaheri Tehrani, Mostafa 1  

Rezvani, Reza 1  

Soleimani, Davood 1  

Golnaz Ranjbar 1  

Karim Karbin 1