طاهره رخشان دادی

مربی گروه اپتومتری، کارشناس ارشد اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

[ 1 ] - بررسی و مقایسه مشخصات جبهه موج چشمی در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه مشخصات جبهه موج چشمی در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه می باشد. روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر مقطعی، 50 بیمار 20 تا 38 ساله مبتلا به کراتوکونوس دوطرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه، وارد مطالعه شدند. همه بیماران تحت معاینات کامل چشمی از قبیل اندازه گیری حدت بینایی دور اصلاح شده و اصلاح نشده تک چشمی، سایکلو رفرکشن (تبدیل شده به ا...

[ 2 ] - زاویه خیسی و رطوبت پذیری لنزهای تماسی

هدف: این مقاله، تعریف و اندازه­ گیری زاویه تماس خیسی، رطوبت پذیری لنز تماسی، تأثیر لایه اشک و محلول های لنز تماسی بر زاویه خیسی را مرور می ­نماید. همچنین، عملکرد بالینی این پارامترها نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت. روش بررسی: در این مقاله مروری، مقالات منتشر شده در زمینه زاویه خیسی و رطوبت پذیری لنزهای تماسی، با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی PubMed مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس معیارهای ورود و ...

[ 3 ] - The effects of Islamic fasting on blood hematological-biochemical parameters

Introduction: Fasting during the month of Ramadan is obligatory for healthy Muslims after the age of puberty. This paper was aimed to compare the changes in hematological and biochemical parameters before and after Ramadan. Methods:This prospective study was performed one week before and one week after the month of Ramadan in 2015. Eighty-nine subjects (51males and 38 females) with a mean age ...

[ 4 ] - Effect of Ramadan fasting on intra ocular pressure changes in healthy subjects

Introduction: Annually, millions of Muslims all over the world observe the fasting rules based on its measures; this highlights the importance of studies in this field as a worthwhile model for intermittent fasting. It is obvious that changes in lifestyle over fasting have outstanding effects on physiological parameters. The current study was carried out to investigate the IOP and serum electro...

[ 5 ] - Effect of Ramadan Fasting on Blood Pressure and Lipid Profiles

Introduction: Ramadan is a holy month for Muslims during which avoid from eating, drinking and sexual intercourse for about 13-17 hours. The aim of this study was surveying the effects of Islamic fasting in Ramadan on lipid profile and blood pressure.Materials and Methods: we designed this study in two phases, a week before and a week after Ramadan month. Eighty nine healthy subjects with 20-50...

[ 6 ] - ارزیابی مقایسه ای مشخصات توپوگرافی قرنیه در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه

هدف: هدف از این مطالعه، ارزیابی مقایسه ای مشخصات توپوگرافی قرنیه ای دو چشم در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه می باشد.  روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر مقطعی، بیماران کراتوکونوس بالینی دوطرفه دارای خطوط وگت یکطرفه، براساس یافته های بیومیکروسکوپ و نقشه های توپوگرافی مبتنی بر دیسک پلاسیدو و توموگرافی مبتنی بر شیمفلاگ مطالعه شدند. همه بیماران، تحت معاینات چشمی جامع شام...