فرشاد عسکری زاده

دکترای تخصصی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی و مقایسه مشخصات جبهه موج چشمی در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه مشخصات جبهه موج چشمی در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه می باشد. روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر مقطعی، 50 بیمار 20 تا 38 ساله مبتلا به کراتوکونوس دوطرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه، وارد مطالعه شدند. همه بیماران تحت معاینات کامل چشمی از قبیل اندازه گیری حدت بینایی دور اصلاح شده و اصلاح نشده تک چشمی، سایکلو رفرکشن (تبدیل شده به ا...

[ 2 ] - زاویه خیسی و رطوبت پذیری لنزهای تماسی

هدف: این مقاله، تعریف و اندازه­ گیری زاویه تماس خیسی، رطوبت پذیری لنز تماسی، تأثیر لایه اشک و محلول های لنز تماسی بر زاویه خیسی را مرور می ­نماید. همچنین، عملکرد بالینی این پارامترها نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت. روش بررسی: در این مقاله مروری، مقالات منتشر شده در زمینه زاویه خیسی و رطوبت پذیری لنزهای تماسی، با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی PubMed مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس معیارهای ورود و ...

[ 3 ] - بررسی عیوب انکساری و میدان بینایی در ناشنوایان

هدف: بررسی فراوانی عیوب انکساری و نقایص میدان بینایی در دانش‌آموزان دبیرستانی پسر ناشنوای شهر تهران روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 64 نمونه از لحاظ میدان بینایی و عیوب انکساری مورد بررسی قرار گرفتند. همه‌ی افراد ضریب هوشی بالای70 با تست وکسلر مخصوص اطفال، داشتند. نقایص ناشنوایی بر اساس شدت نقص و مدت زمانِ ایجادِ نقص شنوایی تقسیم‌بندی شدند. میدان بینایی با استفاده از دستگاه پریمتر اوتوماتیکHumphre...

[ 4 ] - بررسی بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم قرنیه در گروه‌بندیهای مختلف قوز قرنیه

هدف:  بررسی بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم سطوح قدامی و خلفی در گروه­بندیهای مختلف قوز قرنیه و تعیین تفاوت و ارتباط بین آنها.روش بررسی: در این مطالعه‌ی گذشته نگر، 161 بیمار مبتلا به قوز قرنیه با میانگین سنی6/10±22/35 مورد مطالعه قرار گرفتند. حدت بینایی دور اصلاح شده، عیب انکساری اسفر، عیب انکساری آستیگماتیسم و اطلاعات پنتاکم این بیماران مورد بررسی قرار گرفتند. تقسیم­‌بندی قوز قرنیه ...

[ 5 ] - تغییرات رفرکتیو بعد از جایگذاری مایورینگ

هدف: بررسی تغییرات عیوب انکساری و حدت بینایی قرنیه قبل و شش ماه بعد از عمل جایگزاری مایورینگ در بیماران با قوز قرنیه در بیمارستان فارابی تهران، ایران. روش بررسی: این مطالعه گذشته‌نگر پرونده 34 چشم 28 بیمار قوز قرنیه‌ای با میانگین سن 7/41±29  که تحت عمل مایورینگ قرار گرفتند و بعد از 6 ماه  ارزیابی مجدد شده بودند، مورد بررسی قرار می‌دهد. دراین مطالعه حدت بینایی دور اصلاح شده، نتایج انکساری و داده...

[ 6 ] - تأثیر کراس-لینکینگ قرنیه بر اسمولاریتی اشک در بیماران کراتوکونوس پیشرونده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کراس‌لینکینگ قرنیه بر اسمولاریتی اشک در بیماران کراتوکونوس پیشرونده با استفاده از دستگاه TearLab انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه 66 چشم از 66 بیمار (محدوده سنی 15 تا 35 سال شامل 40 مرد و 26 زن)، با کراتوکونوس پیشرونده که کاندید جراحی کراس‌لینکینگ قرنیه بودند، تحت مطالعه قرار گرفتند. این بیماران، فاقد هرگونه سابقه بیماری چشمی و یا بیماری سیستمیک با تظاه...

[ 7 ] - مطالعه هیسترزیس و فاکتور مقاومت قرنیه در دژنراسیون حاشیهای شفاف قرنیه با دستگاه تحلیل کننده پاسخ چشمی

هدف: هدف این پژوهش، مطالعه برخی پارامترهای بیومکانیک قرنیه شامل هیسترزیس و فاکتور مقاومت قرنیه‌ای در دژنراسیون حاشیه‌ای شفاف  قرنیه با دستگاه تحلیل کننده  پاسخ چشمی می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی براساس اطلاعات موجود در پرونده پزشکی بیماران از ژانویه سال 2013 تا اکتبر 2015 انجام شد و  تعداد 102 چشم از 63 بیمار 20 تا 50 ساله در این مطالعه وارد شدند. تشخیص دژنراسیون حاشیه‌ای شفاف قرنیه  بر...

[ 8 ] - تداخلات سلولی و ملکولی اپی‌تلیوم قرنیه با فلوروسئین سدیم

فلوروسئین سدیم (فلوروسئین) در رنگ‌آمیزی اپی‌تلیوم قرنیه به منظور ارزیابی اینتگریتی سطح چشم بطور گسترده‌ای به کار گرفته می‌شود. فلوروسانس سطح چشم که بطور بالینی مشاهده می‌شود بوسیله فاکتورهای متعددی از قبیل غلظت فلوروسئین، ضخامت لایه فلوروسئین، طول موج منبع نوری تحریک کننده، اسیدیته اشک و سایر عوامل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. علیرغم استفاده گسترده فلوروسئین به منظور بررسی سطح چشم، شناخت و تفسیر بال...

[ 9 ] - مروری بر مکانیسم عصبی دید رنگ

دید رنگ از عملکرد‌های مهم سیستم بینایی می‌باشد که در جمع‌آوری اطلاعات بینایی، درک بینائی، فرآیند تجزیه و تحلیل اطلاعات بینایی و ارتباط اطلاعات بینایی با سایر اطلاعات مغز و حسهای دیگر نقش اساسی دارد. در مطالعات دید رنگ، یکی از ابعاد مهم دید رنگ، مکانیسم دید رنگ با توجه به یافته‌های سایکوفیزیکال می‌باشد. به طور کلی در مکانیسم دید رنگ، شبکیه و سیستم عصبی مرکزی به کمک همدیگر و با مکانیسم‌های جداگان...

[ 10 ] - The effects of Islamic fasting on blood hematological-biochemical parameters

Introduction: Fasting during the month of Ramadan is obligatory for healthy Muslims after the age of puberty. This paper was aimed to compare the changes in hematological and biochemical parameters before and after Ramadan. Methods:This prospective study was performed one week before and one week after the month of Ramadan in 2015. Eighty-nine subjects (51males and 38 females) with a mean age ...

[ 11 ] - Effect of Ramadan Fasting on Blood Pressure and Lipid Profiles

Introduction: Ramadan is a holy month for Muslims during which avoid from eating, drinking and sexual intercourse for about 13-17 hours. The aim of this study was surveying the effects of Islamic fasting in Ramadan on lipid profile and blood pressure.Materials and Methods: we designed this study in two phases, a week before and a week after Ramadan month. Eighty nine healthy subjects with 20-50...

[ 12 ] - ارزیابی مقایسه ای مشخصات توپوگرافی قرنیه در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه

هدف: هدف از این مطالعه، ارزیابی مقایسه ای مشخصات توپوگرافی قرنیه ای دو چشم در بیماران دارای کراتوکونوس دو طرفه همراه با خطوط وگت یکطرفه می باشد.  روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر مقطعی، بیماران کراتوکونوس بالینی دوطرفه دارای خطوط وگت یکطرفه، براساس یافته های بیومیکروسکوپ و نقشه های توپوگرافی مبتنی بر دیسک پلاسیدو و توموگرافی مبتنی بر شیمفلاگ مطالعه شدند. همه بیماران، تحت معاینات چشمی جامع شام...

[ 13 ] - The Correlation between Glucose and Lipid Biomarkers Variations with biometric characteristics and Intraocular Pressure Changes during Ramadan Fasting

Introduction: The aim of present study was to assess the correlation between glucose and lipid biomarkers variations with biometric characteristics and intraocular pressure changes following Ramadan fasting. Methods: A total of 100 healthy fasting volunteers were enrolled in the study. Of them, 89 subjects completed the study with respect to inclusion and exclusion criteria. Right eye ocular ax...

[ 14 ] - تعیین دقت تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو در دژنراسیون قرنیه ای حاشیه ای شفاف

مقدمه و اهداف دژنراسیون حاشیه­ای شفاف، یک اختلال اکتاتیک در محیط قرنیه می­باشد که تشخیص این حالت قبل از جراحی انکساری قرنیه، اهمیت بالینی فراوان دارد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی دقت تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو برای تشخیص دژنراسیون قرنیه­ای حاشیه­ای شفاف می­باشد. مواد و روش ­ها 35 چشم از 35 فرد دارای دژنراسیون قرنیه­ای حاشیه...