علی شائمی برزکی

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

[ 1 ] - شناسایی سیاستهای بهبود ظرفیت جذب دانش و تاثیر آنها بر عملکرد سازمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم

هدف از این پژوهش شناسایی سیاستهای تاثیرگذار بر بهبود ظرفیت جذب دانش در سازمان و سنجش میزان تاثیر آنها بر عملکرد سازمان می باشد. به این منظور با استفاده از روش شناسی پویایی شناسی سیستمها ابتدا متغیرهای مربوطه شناسایی شده و سپس با ساخت مدل حالت-جریان امکان شبیه سازی سیستم برقرار می شود. پژوهش حاضر یک طرح کاربردی برای نظام تصمیم گیری سازمان فراهم می کند که سطح دانش کسب شده، دانش منتشر شده، دانش مو...

نویسندگان همکار