حسین هاشمی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - پیش‌بینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از داده‌های AVL: مطالعه موردی سیستم اتوبوس‌رانی شهر قزوین

سیستم اتوبوس شهری در حال حاضر در دنیا به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های سیستم حمل و نقل عمومی در جابجایی مردم شناخته می‌شود و به  افزایش کیفیت خدمات این سیستم و برآورده کردن نیاز مردم منجر می‌شود تا نگرش مردم از حمل و نقل شخصی به حمل و نقل عمومی تغییر کند. در چند سال گذشته سامانه‌های موقعیت‌یاب خودکار خودرو جهت بهبود خدمات حمل و نقل عمومی در کشور راه‌اندازی شده است و داده‌های جمع‌آوری شده تو...

نویسندگان همکار