امیر البدوی

استاد بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌های مشتریان با روش ترکیبی خوشه-بندی و قوانین انجمنی

بخش‌بندی مشتریان یکی از مباحث اصلی و کلیدی در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می‌شود. یکی از چالش‌های مهم در بخش‌بندی مشتریان، ناپایداری و تغییرات بخش‌های مشتریان در طول زمان است. تغییرات بخش‌ها را می‌توان در دو دستة تغییرات محتوایی و ساختاری دسته‌بندی کرد. این پژوهش بر تغییرات ساختاری بخش‌ها که اهمیت زیادی دارد، تمرکز کرده است. به‌منظور تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌ها و توصیف چگونگی این تغیی...

[ 2 ] - مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش‌بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی

درآمدسازی در شرکت‌ها از طریق ایجاد رابطه با مشتریان و حفظ این روابط در درازمدت صورت می‌پذیرد. از این رو توانایی پیش‌بینی مناسب روابط با مشتریان نکته‌ای اساسی در مدیریت رابطه با مشتریان است. بخش‌بندی روشی است که طی آن با تفکیک مشتریان به بخش‌های متجانس با رفتار خرید مشابه، تلاش می‌شود تا ارزش آتی رابطه با مشتریان پیش‌بینی شود. روش RFM یکی ازمتداول‌ترین روش‌های بخش­بندی است که از تحلیل پایگاه داد...

[ 3 ] - Activity– level as a link between customer retention and consumer lifetime value

Customer activity has received more attention due to the increase of social network applications. Moreover, customer activity could be an answer to the research debate about the significant relationship between retention rate and lifetime profitability of customers. Several researchers believe that an increase in the retention rate of customers may enhance their customer lifetime value (CLV), o...

[ 4 ] - محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه

چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به‌ دنبال آن اندازه‌گیری و کمی‌کردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ‌کردن دقیق‌تر ویژگیهای سریهای زمانی‌ مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پ...

[ 5 ] - تخصیص بهینه بودجه‌های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه‌سازی استوار با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE)

این تحقیق تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در برآورد برخی پارامترها، به ارائه مدل‌های استوار تخصیص بودجه‌های ارتباط با مشتری به فعالیت‌های جذب و نگهداری مشتری می‌‌پردازد تا حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری را بیشینه نماید. در واقع با در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی که در عمل بی‌ثبات است و به دلیل عدم اطمینان در برآورد برخی پارامترها، رویکرد بهینه‌سازی استوار مطرح می‌گردد؛ سپس با است...

[ 6 ] - ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان

ارزش کارکنان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی است و اندازه‌‌گیری میزان آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون روش‌‌های اندازه‌‌گیری ارزش کارکنان به‌صورت کیفی بیان شده‌‌اند؛ به‌طوری‌که برای ارزش کارکنان مؤلفه‌هایی در نظر گرفته می‌‌شود و براساس تحلیل متغیرها، میزان ارزش کارکنان به دست می‌‌آید. البته در تحقیقات این حوزه حتی مؤلفه‌های یکپارچه و پرسشنامه منسجمی برای سنجش این مفهوم وجود...

[ 7 ] - پیش‌بینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از داده‌های AVL: مطالعه موردی سیستم اتوبوس‌رانی شهر قزوین

سیستم اتوبوس شهری در حال حاضر در دنیا به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های سیستم حمل و نقل عمومی در جابجایی مردم شناخته می‌شود و به  افزایش کیفیت خدمات این سیستم و برآورده کردن نیاز مردم منجر می‌شود تا نگرش مردم از حمل و نقل شخصی به حمل و نقل عمومی تغییر کند. در چند سال گذشته سامانه‌های موقعیت‌یاب خودکار خودرو جهت بهبود خدمات حمل و نقل عمومی در کشور راه‌اندازی شده است و داده‌های جمع‌آوری شده تو...