اشرف نوروزی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش‌بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی

درآمدسازی در شرکت‌ها از طریق ایجاد رابطه با مشتریان و حفظ این روابط در درازمدت صورت می‌پذیرد. از این رو توانایی پیش‌بینی مناسب روابط با مشتریان نکته‌ای اساسی در مدیریت رابطه با مشتریان است. بخش‌بندی روشی است که طی آن با تفکیک مشتریان به بخش‌های متجانس با رفتار خرید مشابه، تلاش می‌شود تا ارزش آتی رابطه با مشتریان پیش‌بینی شود. روش RFM یکی ازمتداول‌ترین روش‌های بخش­بندی است که از تحلیل پایگاه داد...