الهام آخوندزاده نوقابی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌های مشتریان با روش ترکیبی خوشه-بندی و قوانین انجمنی

بخش‌بندی مشتریان یکی از مباحث اصلی و کلیدی در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می‌شود. یکی از چالش‌های مهم در بخش‌بندی مشتریان، ناپایداری و تغییرات بخش‌های مشتریان در طول زمان است. تغییرات بخش‌ها را می‌توان در دو دستة تغییرات محتوایی و ساختاری دسته‌بندی کرد. این پژوهش بر تغییرات ساختاری بخش‌ها که اهمیت زیادی دارد، تمرکز کرده است. به‌منظور تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌ها و توصیف چگونگی این تغیی...

[ 2 ] - کاوش پویایی مشتری در طراحی بخش بندی با استفاده از روش های داده کاوی

یکی از موضوعات مهم در مسئلۀ بخش­بندی پویای مشتریان، انتقال مشتریان به بخش­های مختلف در طول زمان و کشف الگوهای حاکم بر این جابه­جایی­ها است. بر این اساس، این مقاله بر پویایی مشتری تمرکز کرده و تلاش می‎کند، گروه­های رفتاری مشتریان و ویژگی­های غالب این گروه­ها و الگوهای کلی حاکم بر جابه­جایی و مهاجرت مشتریان به بخش­های مختلف را در طول زمان استخراج کند. برای این کار، روش ترکیبی جدیدی مبتنی بر الگور...