صابر خلیلی اسبوئی

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

[ 1 ] - ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره‌ی تأمین با بهره‌گیری از رویکردهای ترکیبی S‌C‌O‌R و B‌P‌O مبتنی‌بر روش‌های F‌A‌H‌P وA‌R‌A‌S

مدیریت زنجیره‌ی تأمین برای شرکت‌ها، مشتریان و سهام‌دارانی که در تعامل با زنجیره‌ی تأمین هستند به عنوان یک عامل کلیدی در عرصه‌ی رقابت در نظر گرفته می‌شود. امروزه شرکت‌ها از مدل‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین استفاده می‌کنند که از انواع این مدل‌ها، می‌توان به مدل‌های بلوغ اشاره کرد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره‌ی تأمین با چارچوبی جدید است. برای دست‌یابی به این ...

نویسندگان همکار