زینب شریعتی

کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - بررسی مؤلفه‌های معنوی در معلولین با تجربه رشد پس از آسیب

هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های معنوی در معلولین با تجربه رشد پس از آسیب بود. روش پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان معلولین ناشی از تصادف خودرویی بودند. شرکت‌کنندگان ابتدا توسط پرسش‌نامه رشد پس از آسیب (Tedeschi & Calhoun) ارزیابی شدند و سپس مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری منجر به 83 کد باز و 22 کد محوری...

نویسندگان همکار