بررسی مؤلفه‌های معنوی در معلولین با تجربه رشد پس از آسیب

نویسندگان

  • ابراهیم نعیمی استادیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
  • زینب شریعتی کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های معنوی در معلولین با تجربه رشد پس از آسیب بود. روش پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان معلولین ناشی از تصادف خودرویی بودند. شرکت‌کنندگان ابتدا توسط پرسش‌نامه رشد پس از آسیب (Tedeschi & Calhoun) ارزیابی شدند و سپس مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری منجر به 83 کد باز و 22 کد محوری شد. (اعتقاد به هدفمندی خلقت، امیدبخشی آخرت و اعتقاد به وجود حکمت الهی). این پژوهش درکی تازه از ابعاد رشد معنوی در افراد رشد یافته پس از آسیب در بافت فرهنگی و دینی ایرانی فراهم نمود. نتیجه این پژوهش نشان داد معلولیت در کنار محدودیت‌ها و مشکلاتی که برای فرد معلول ایجاد می‌کند، منجر به تغییرات و رشد معنوی در ابعاد مختلف می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمیا

وقایع آسیب‌زا و ناراحت‌کننده هم می‌توانند منجر به واکنش منفی و استرس گردد و هم واکنش مثبت و تعالی پس از آن را برای فرد به همراه داشته باشد، که اصطلاحاً رشد پس از آسیب نامیده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده و دلبستگی به خدا با واکنش مادران دارای کودک کم‌توان جسمی در برابر رویدادهای آسیب‌زا صورت گرفت. با توجه به هدف ذکر شده، پژوهش حاضر از نوع تحقیق همبستگی اس...

متن کامل

بررسی تجربه نشاط معنوی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Background and Purpose: Spirituality is part of the psycho-spiritual dimension and encourages a feeling of piety in an individual. One can feel overjoyed and blessed if his/her main concern in life is to attain true intimacy with God. The purpose of this study was to determine students' experiences and perspectives about spiritual vitality at Golestan University of Medical Sciences in 2011. ...

متن کامل

پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری

رشد پس از سانحه تجربه‌ی تغییرات مثبتی است که دستاورد مبارزه با بحران‌های چالش‌زای زندگی است. هدف این پژوهش پیش بینی رشد پس از سانحه بر اساس متغیرهای معنویت، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری در زنان آسیب دیده در شهر اصفهان بود. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است، 300 زن مبتلا به سرطان و زنان با تجربه سوگ شدید در دو سال اخیر  به‌طور هدفمند و داوطلب، انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسش‌نامه‌ها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  1- 24

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023