Mohammad-Rahim Ahmadi

Enseignant

[ 1 ] - ترجمه آموزشی به مثابه ابزار کمکی یادگیری و تدریس زبان فرانسه

در این مقاله، رابطه چند وجهی میان ترجمه و آموزش و تدریس زبان(در اینجا زبان فرانسه) مورد بررسی قرار می گیرد. ترجمه آموزشی که کاملا متمایز از ترجمه حرفه ایست، به قول ژان دلیل" در واقع نوعی ممارست و تمرین انتقال بین زبانی است که در آموزش زبانها مورد استفاده قرار گرفته و هدف آن یادگیری زبان است". در گروههای آموزشی مترجمی زبان فرانسه در ایران، بسیاری از دروس ترجمه در دوره لیسانس، به دلایل گوناگون از...

نویسندگان همکار