Maryam Rabiee

L'université Golestan, Gorgan

[ 1 ] - تصاویر ژاپن در « ترس و لرز» و « متافیزیک اوندها » از املی نوتوم

چکیده ژاپن موضوع مورد علاقه ی آملی نوتوم نویسنده ی بلژیکی است. از خلال دو اثر« ترس و لرز» و « متافیزیک اوندها » به تصویری که نوتوم از ژاپن داده است میرسیم. ژاپن برای او هم سحر هم و هم محرومیت. علاقه ای که وی به فرهنگ این کشور دارد باعث میشود تا این تصاویر گاهی بیرونی و گاهی درونی باشند. برای تحلیل این تصاویر از متد تصویر شناسی استفاده کرده ایم. نوتوم تصویری پیچیده از ژاپن را برای ما به تص...

نویسندگان همکار