تصاویر ژاپن در « ترس و لرز» و « متافیزیک اوندها » از املی نوتوم

نویسندگان

  • Shala Haeri Maître de conférences à l'Université Azad Islamique, Branche centrale de Téhéran, Iran
چکیده مقاله:

چکیده ژاپن موضوع مورد علاقه ی آملی نوتوم نویسنده ی بلژیکی است. از خلال دو اثر« ترس و لرز» و « متافیزیک اوندها » به تصویری که نوتوم از ژاپن داده است میرسیم. ژاپن برای او هم سحر هم و هم محرومیت. علاقه ای که وی به فرهنگ این کشور دارد باعث میشود تا این تصاویر گاهی بیرونی و گاهی درونی باشند. برای تحلیل این تصاویر از متد تصویر شناسی استفاده کرده ایم. نوتوم تصویری پیچیده از ژاپن را برای ما به تصویر کشیده است. از سویی در« متافیزیک اوندها » از کودکی شاد خود در ژاپن و خوداگاهی که وابسته به خوشی است صحبت میکند و از سویی دیگر در« ترس و لرز» جامعه ی نیپون ها را طبق اصول زندگی اجتماعی به نقد میکشد. از خلال این تصاویر نوتوم ازجایگاه زن ژاپنی در جامعه ای مرد سالار سخن میگوید. در ورای این تضاد واضح ¸ رمان های نوتوم حول موضوع " درک متقابل و احترام به دیگری" می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معماری در ادبیات، ترس و لرز اثر املی نوتوم

در جامعه ی پسامدرن، جایی که سیستم اقتصادی افراد را به مصرف گرایی سوق می دهد، شرکت های بزرگی تأسیس شده اند که با در دست گرفتن تولید، از جمله تولید "هنر پرفروش"، عرض اندام می کنند. این شرکت ها اکثرا در ساختمان های بسیار بلند قرار دارند، برج هایی شبیه " یومی موتو" در کتاب ترس و لرز اثر املی نوتوم. معماری این گونه ساختمان ها با توسعه ی پسامدرن حاصل از پیشرفت صنعتی قرن بیستم مطابقت دارد. برج، که یکی...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 29

صفحات  215- 231

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023