آذین شریفی

دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

[ 1 ] - طراحی قرارداد انگیزشی بهینه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تأکید بر ابهام‌گریزی دوطرف

یکی از مسائل مهم در تقابل میان سرمایه‌گذار خطرپذیر و کارآفرین، چالش‌های ناشی از عدم‌تقارن اطلاعاتی و ناهمسویی منافع میان آن‌هاست. از این رو هدف اصلی این پژوهش طراحی قراردادی است که علاوه بر کاهش تضاد منافع موجود بین دو طرف، بتواند انگیزشی متقابل برای هریک از آن‌ها ایجاد کند. در برخی کشورها همچون ایران، دوطرف سرمایه‌گذاری با تصمیم‌گیری در شرایط ابهام مواجه هستند. در این مطالعه ضمن ارائه‌ی مدل‌ها...