رضا کمالی

مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان

[ 1 ] - ارزیابی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بعنوان جایگزین کنجاله سویا بر عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و اجزا لاشه در بره های پرواری

سابقه و هدف: بکارگیری مواد خوراکی که پروتئین بالایی دارند و در داخل کشور نیز تولید می شوند و همچنین قیمت ارزانتری نسبت به منابع دیگر پروتئین که از خارج وارد کشور می شوند می تواند برای کاهش هزینه های غذایی در پروار بندی حائز اهمیت باشد. از طرف دیگر برای رشد سریع و تعادل بین پروتئین غیر قابل تجزیه و تجزیه پذیر در شکمبه، جایگزین نمودن یک منبع پروتئینی مطلوب در جیره غذایی مهم است. از این رو،هدف از ...

[ 2 ] - بررسی عملکرد، ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم برون‌تنی سیلاژ پنج رقم سورگوم علوفه ای در استان گلستان

این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم برون‌تنی سیلاژ پنج رقم سورگوم علوفه‌‌‌‌‌ای شامل: (ایکریست520)،‌‌ ‌(ایکریست625)، (ایکریست623)، (ایکریست632) واسپید فید در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار انجام شده است. عملکرد ماده خشک و پروتئین خام ارقام سورگوم تعیین شد و سپس در سطل‌های پلاستیکی سیلو گردید. عملکرد ماده خشک و پروتئین خام بین ارقام سورگوم سیلو نشده متفاوت بود(P<0.05). رقم ایکریست...