عبداله کاویان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

[ 1 ] - خصوصیات تخمیر و ارزش غذایی خردل علوفه ای سیلو شده با و بدون ملاس

خردل علوفه ای با نام علمی Brassica juncea(L) گیاهی است یک ساله که از یک تا 2 متر رشد میکند. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ملاس بر کیفیت و ارزش غذایی گیاه خردل علوفه ای از سه سطح صفر، 3 و 6 درصد ملاس در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار استفاده شد. گیاه خردل علوفه ای خرد شده در قطعات 2 سانتیمتری در سطل های 10 کیلویی فشرده و ذخیره گردید. بعد از 45 روز ویژگی ظاهری ( رنگ، بو و ساختمان سیلاژ) ، ترکیب...

[ 2 ] - اثرات جایگزینی کنجاله کنجد و افزایش سطح اسید آمینه لیزین جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‏های خونی بلدرچین ژاپنی

این پژوهش با هدف بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کنجد به جای کنجاله سویا و همچنین کاهش سطح اسید آمینه لیزین جیره بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قطعات لاشه بلدرچین ژاپنی انجام شد. برای این منظور از 360 قطعه بلدرچین یک روزه در قالب طرح کاملآ تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2×3 استفاده شد. گروه های آزمایشی شامل سه سطح کنجاله کنجد (0، 10 و 20 درصد) و دو سطح لیزین قابل هضم (14/1 و 21/1 درصد) بو...

[ 3 ] - مقایسه ترکیبات شیمیایی، خصوصیات تخمیر و ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای سیلو شده به روش آزمون تولید گاز

سابقه و هدف: کاشت گیاهان علوفه‌ای با توان تولید و کیفیت بالا و سازگار با شرایط آب و هوایی ایران به دلیل کمبود علوفه در ایران مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است. امروزه علاوه بر ارقام بومی متداول، کشت ارقام هیبرید پر محصول سورگوم در ایران رو به افزایش است. سورگوم نه تنها از عملکرد بالائی برخوردار است بلکه با شرایط اقلیمی اکثر مناطق ایران به خصوص مناطق خشک و معتدل سازگاری خوبی دارد. سورگوم از مهم تری...

[ 4 ] - بررسی عملکرد، ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم برون‌تنی سیلاژ پنج رقم سورگوم علوفه ای در استان گلستان

این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم برون‌تنی سیلاژ پنج رقم سورگوم علوفه‌‌‌‌‌ای شامل: (ایکریست520)،‌‌ ‌(ایکریست625)، (ایکریست623)، (ایکریست632) واسپید فید در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار انجام شده است. عملکرد ماده خشک و پروتئین خام ارقام سورگوم تعیین شد و سپس در سطل‌های پلاستیکی سیلو گردید. عملکرد ماده خشک و پروتئین خام بین ارقام سورگوم سیلو نشده متفاوت بود(P<0.05). رقم ایکریست...