سحر کوثری

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

[ 1 ] - اصول طراحی زیست بوم کسب و کارهای فراگیر آینده مطالعه موردی: جویشگر بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیا

در اقتصاد شبکه‌ای،‌ توان رقابتی یک کسب و کار نه تنها وابسته به شایستگی‌های داخلی خود است، ‌بلکه به توانایی آن در تعامل با محیط خود نیز وابسته است. ظهور پلتفرمهای چندوجهی و شبکه‌های ایجاد ارزش و پیچیدگی‌های مربوطه و ضعف موجود در مدل‌های کسب‌وکار در این زمینه، سبب شد تا توجه محققان به مفهوم زیست بوم کسب-وکار جلب شود. در این پژوهش با هدف بررسی مدلهای طراحی زیست بوم‌ کسب‌وکار، در ابتدا ادبیات و مفه...

[ 2 ] - چشم‌انداز کارکردهای نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آینده‌

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ‌تحلیل کارکردهای نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه‌ای است. به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق مدیرکل‌ها و کارشناسان ارشد معاونت‌های آموزشی و پژوهشی بود که بر ‌اساس اشباع نظری داده‌ها، تعداد 11 نفر از آنها به صورت رو در رو مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه عمیق و برای تحلیل آنها از روش...