علیرضا یاری

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

[ 1 ] - اصول طراحی زیست بوم کسب و کارهای فراگیر آینده مطالعه موردی: جویشگر بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیا

در اقتصاد شبکه‌ای،‌ توان رقابتی یک کسب و کار نه تنها وابسته به شایستگی‌های داخلی خود است، ‌بلکه به توانایی آن در تعامل با محیط خود نیز وابسته است. ظهور پلتفرمهای چندوجهی و شبکه‌های ایجاد ارزش و پیچیدگی‌های مربوطه و ضعف موجود در مدل‌های کسب‌وکار در این زمینه، سبب شد تا توجه محققان به مفهوم زیست بوم کسب-وکار جلب شود. در این پژوهش با هدف بررسی مدلهای طراحی زیست بوم‌ کسب‌وکار، در ابتدا ادبیات و مفه...

نویسندگان همکار