× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سمیه محسن زاده گل افزانی

کارشناس‌‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان، ایران

[ 1 ] - بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در شکل‌گیری الگوی ارتباطی بیمار بیماران مبتلا به سرطان، مغز و اعصاب و قلب و عروق در بیمارستان‌های شهر رشت

تاکنون پژوهش‌های فراوانی موضوع رابطۀ پزشک – بیمار و اثر آن بر رضایت بیماران از درمان و کمک به بهبود بیماران را بررسی کرده‌اند؛ اما به رابطۀ سرمایۀ اجتماعی، به‌منزلۀ متغیر مهم اجتماعی، با نوع رابطۀ بیماران با پزشکان توجه چندانی نشده است. به همین منظور در این پژوهش‌ این رابطه با استفاده از روش پیمایش از نوع توصیفی – مقطعی بررسی می‌شود. در این پژوهش‌ با استفاده از نظریه‌های سرمایۀ اجتماعی چلبی (13...