× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ابراهیم مسعودنیا

[ 1 ] - نوروتیسم، برونگرایی و مشارکت در فعالیت‌های بدنی: ارزیابی مدل گرانشی

از دهه 1970 کوشش‌های زیادی در جهت فهم نقش تعیین‌کننده‌های عمده مشارکت افراد در فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی انجام شده است. یکی از این تلاش‌ها، فهم این مسأله بود که آیا مشارکت افراد در ورزش نتیجه تفاوت‌های از پیش موجود شخصیتی آنها است یا آنکه تفاوت‌های شخصیتی در فرایند مشارکت افراد در فعالیت‌های بدنی شکل می‌گیرد. این پژوهش با هدف تعیین تفاوت و مقایسه میان ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر دو ویژ...

[ 2 ] - بررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های سبک زندگی و بروز دیابت نوع دو در بین شهروندان30 تا 60 سال شهر رشت

Background: One of the risk factors that have been little attention to it in the etiology of type 2 diabetes is lifestyle. The aim of this study was to determine the relationship between components of lifestyle and incidence of type 2 diabetes among people aged 30 to 60 years in Rasht. Methods: This study was conducted with a case-control design. Data were collected from 150 patients with ty...

[ 3 ] - تاثیر عوامل اجتماعی روانی بر تاخیر در درمان جویی پزشکی در زنان با علایم سرطان پستان: ارزیابی مدل باور سلامتی

مقدمه: یکی از عوامل مهم در درمان موفق و کاهش مرگ در زنان با علایم سرطان پستان، زمان و چگونگی تصمیم­ گیری بیماران می­باشد. زمانی که بیمار اقدام به جستجوی درمان­های پزشکی می­ نماید، بر درمان و پیامدهای آن تاثیر بسزایی دارد. یکی از مدل‏های تبیین­ کننده تاخیر در جستجوی درمان در زنان با علایم سرطان پستان، مدل باور سلامتی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان سازه­ های مدل باور سلامتی و تاخیر در جس...

[ 4 ] - استفاده مسأله‌‌ساز از فضای سایبر و خطر بروز اختلال افسردگی در نوجوانان

Background & Objectives: The etiology of adolescent’s depression is very complex one of variables that has been paid more attention in recent years is using modern communication technology particularly internet. The aim of this study was to determine the relationship between problematic cyberspace use and adolescent's depression disorder in Yazd city. Methods: A total of 535 (218 male and 317 ...

[ 5 ] - بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در شکل‌گیری الگوی ارتباطی بیمار بیماران مبتلا به سرطان، مغز و اعصاب و قلب و عروق در بیمارستان‌های شهر رشت

تاکنون پژوهش‌های فراوانی موضوع رابطۀ پزشک – بیمار و اثر آن بر رضایت بیماران از درمان و کمک به بهبود بیماران را بررسی کرده‌اند؛ اما به رابطۀ سرمایۀ اجتماعی، به‌منزلۀ متغیر مهم اجتماعی، با نوع رابطۀ بیماران با پزشکان توجه چندانی نشده است. به همین منظور در این پژوهش‌ این رابطه با استفاده از روش پیمایش از نوع توصیفی – مقطعی بررسی می‌شود. در این پژوهش‌ با استفاده از نظریه‌های سرمایۀ اجتماعی چلبی (13...