محمدرضا هاشمی

گروه انگلیسی. دانشکده زبانها و ادبیات. دانشگاه خوارزمی تهران

[ 1 ] - بررسی نگرش مدرسان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان در مورد اهمیت و کاربرد ارزیابی پویا

با‌توجه به اینکه اکثر تصمیم‌ها در مورد موقعیت آکادمیک فراگیران، بر اساس نتایج ارزیابی آن‌ها اتخاذ می‌شود؛ ارزیابی نقش بسزایی در نظام آموزشی دارد. مرسوم‌ترین روش ارزیابی که هم اکنون در دنیا استفاده می‌شود، ارزیابی ایستا است. طی دهه‌های گذشته، به شیوه‌های دیگر ارزیابی ازجمله خویش ارزیابی ، دیگر ارزیابی و ارزیابی پویا بسیار توجه شد. محور اصلی این مطالعه ارزیابی پویاست ;I درک و برداشت مدرسان زبان ا...

نویسندگان همکار