× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سپیده راجی زاده

مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی رابطه بین سلامت عمومی حسابداران و ادراک آنان از سبک رهبری مدیران در شرکت‌های دولتی شهر کرمان

<strong>مقدمه:</strong> نقش سلامت حسابداران در ایفای درست وظیفه‌ حساس نگهبانی از سلامت مالی شرکت‌ها کاملاً برجسته است؛ حسابداران این وظیفه را تحت نظارت و رهبری مدیران انجام می‌دهند. از این رو، بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی حسابداران با ادراک آنان از سبک رهبری مدیران از اهمیت بالایی برخودار است.<br /> <strong>روش پژوهش:</strong> این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در قالب یک بررسی همبستگی انجام شد...