سوسن لایی

استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

[ 1 ] - طراحی و اعتبار سنجی مدل امکان سنجی توسعه مدارس کسب و کار

تحقیق حاضر با طراحی مدل امکان‌سنجی توسعه مدارس کسب و کار اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته می باشد که به صورت روش‌های کیفی و کمی انجام گردید. طرح تحقیق حاضر از نوع طرح اکتشافی متوالی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل متخصصان کارآفرینی وکسب‌وکار و همچنین مدیران و صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش بودند که بر این اساس تعداد 13 نفر به عنوان نمونه تحقیق در بخش کیفی مشخص شدند. ...

نویسندگان همکار