پروین تدریسی پژو

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی

کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی ونس...

نویسندگان همکار