× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

علی محمدی ایروانلو

دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

[ 1 ] - جهانی شدن و مسئله قومیت ها

فرایند جهانی‌شدن به مثابه دگرگونی در سازمان فضایی و روابط فرهنگی و اقتصادی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و جهانی‌شدن با جریان آزاد اطلاعات، ارتباطات و تغییر در تعاملات و ارتباطات از سطح خرد تا کلان چالش‌ها و فرصت‌هایی را در مقابل جامعه جهانی ایجاد کرده است. یکی از حوزه‌های تاثیرپذیر از جهانی‌شدن مسئله قومیت‌ها در کشورهای با تنوع قومیتی مثل ایران بوده است هدف از این پژوهش پاسخ...

[ 2 ] - جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران

جهانی شدن به مثابه روندی فراگیر، کلیه ابعاد زندگی فردی و گروهی بشر را درگسترة هویت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا قومیت ها یکی از مهمترین حوزه های تأثیرپذیر از فرآیند جهانی شدن است چنان که جوامعی با تنوع قومی همچون جمهوری اسلامی ایران را با چالش های جدی روبرو ساخته است. براین اساس در این مقاله توصیفی- تحلیلی  تلاش گردیده به این سوال که چگونه می توان تعامل و همگ...