سید یوسف حاجی اصغری

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

[ 1 ] - مدلی برای جمع سپاری شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌ها

زمینه و هدف پژوهش: یک نیروی بالقوه برای جمع سپاری در زمینه‌های مختلف وجود دارد. جمع سپاری برمبنای هوش عمومی بنا شده است و قادر به جمع‌آوری اطلاعات و نیز کاهش زمان و هزینه است. جمع سپاری تنها از طریق تکنولوژی فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است و نیازمند مشارکت فعال و مداوم، تعامل ذینفعان و بازخورد شفاف است. از این رو هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی برای جمع سپاری شرکت‌های دانش بنیان در بانک‌ها انجام پذیرفت...

[ 2 ] - Provide a stock price forecasting model using deep learning algorithms and its use in the pricing of Islamic bank stocks

Predicting stock prices is complicated; various components, such as the general state of the economy, political events, and investor expectations, affect the stock market. The stock market is in fact a chaotic nonlinear system that depends on various political, economic and psychological factors. To overcome the limitations of traditional analysis techniques in predicting nonlinear patterns, ex...