محمد تیو

دانشجوی دکتری مدیریت توسعه، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

[ 1 ] - نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن

کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری (Inequality Reexamined) یکی از آثار آمارتیا سن است که در سال 1992 منتشر شد. در این کتاب، سن با ارزیابی رویکردهای مختلف نسبت به نابرابری، به تبیین این مقوله درقالب رویکرد قابلیت محور می‌پردازد و برابری واقعی فرصت‌ها را تنها ازطریق برابری قابلیت‌ها (یا حذف نابرابری‌های آشکار در قابلیت‌ها) امکان‌پذیر می‌داند. سن در این کتاب بر این باور است که «نابرا...

نویسندگان همکار