× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

جهانبخش رحمانی

.استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاداسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران.

[ 1 ] - مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی‌ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه به شمار می رود . چرا که در پرتو نظام آموزشی و تربیتی است که انسان‌ها متحول می‌شوند. آموزش انسان‌ها، مهم ترین مسئله است و کسانی که در نظام آموزشی کار می کنند باید افراد بسیار محترم و با پرستیژ اجتماعی والایی باشند. که در واقع، توسعه و زمینه‌های آن را (از طریق تربیت شهروندانی آگاه و مسئول) فراهم می آورند و ارزشمن...