عباس فتاحی

مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

[ 1 ] - بررسی اثر بخشی کتاب در بهبود درمان بیماران سرطانی گروه سنی ب (9-7 سال)

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش کتاب درمانی در بهبود شرایط روحی کودکان سرطانی و افزایش امید به زندگی در روند درمان می‌باشد. روش مطالعه: در این مطالعه 40 کودک مبتلا به سرطان پس از اطلاع رسانی کامل مورد بررسی قرار گرفتند. این کودکان به سه گروه 15، 15 و 10 نفری تقسیم شدند. به دو گروه یک کتاب با محتوای انگیزشی داده شد و به یک گروه بعنوان گروه کنترل کتابی اهدا نشد. پیش از مطالعه کتاب ...

[ 2 ] - Evaluation of blood consumption pattern and its relation with causes of mortality in ward of general ICU of Besat educational medical center of Hamadan in 2018-2019

Abstract Background and Objectives Administering unnecessary blood can cause many complications in patients and add to medical costs. This study aimed to evaluate blood consumption pattern and its relation with causes of mortality in Geneal ICU Ward of Besat Educational Medical Center of Hamadan in 2018-2019.   Materials and Methods This cross-sectional study was performed retrospectively in...