دارا دستان

گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

[ 1 ] - بررسی بیان برخی ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترپنویید‌ها و فنیل‌پروپانوییدها در بافت‌ها، مراحل نموی و تحت تیمار متیل‌جاسمونات در بومادران

بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium) گیاهی خودگشن از خانواده گل‌ستاره‌ای‌ها است که انواع متعددی ازمتابولیت‌های ثانویه گیاهی از جمله ترپنوییدها و فنیل‌پروپانوییدها را تولید می‌کند. در این مطالعه الگوی بیان ژن های مهم دخیل در بیوسنتز ترپن ها و فنیل پروپانویید ها بررسی شد تا درک صحیحی از مکانیسم بیوسنتز آنها به دست بیاید. ژن‌های کدکننده 1-دی‌اکسی دی‌زایلوز-5-فسفات ردوکتوایزو...

[ 2 ] - Evaluation of the Protective Effects of Hydroalcoholic Extract of Satureja avromanica Against Malathion-induced Oxidative Stress in the Liver: An Experimental Study

Background: Studies have shown that organophosphorus pesticides such as malathion induces oxidative stress injury and tissue damage.  Objectives: This research aimed to determine the effects of the hydroalcoholic extracts of Satureja avromanica (SA) on the liver function of malathion-poisoned animals. Methods: Twenty-eight rats were divided into four groups of the control, SA (20 mg/kg), mala...

[ 3 ] - Phytochemical constituents and biological properties of Scutellaria condensata subsp. pycnotricha

Scutellaria is widely used in traditional medicine as a medical plant, in Asian countries, especially in China. It has been applied in treatment because of its sedative, antithrombotic, anti-inflammatory, antioxidant, and antiviral effects. Scutellaria condensata Rech. f. subsp. pycnotricha (Rech. f.) Rech. f. is a wild perennial plant which  grows in Iran. In this study, GC-FID and GC-MS were ...