بررسی بیان برخی ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترپنویید‌ها و فنیل‌پروپانوییدها در بافت‌ها، مراحل نموی و تحت تیمار متیل‌جاسمونات در بومادران

نویسندگان

  • دارا دستان گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
  • محمد مجدی دانشگاه کردستان، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی
چکیده مقاله:

بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium) گیاهی خودگشن از خانواده گل‌ستاره‌ای‌ها است که انواع متعددی ازمتابولیت‌های ثانویه گیاهی از جمله ترپنوییدها و فنیل‌پروپانوییدها را تولید می‌کند. در این مطالعه الگوی بیان ژن های مهم دخیل در بیوسنتز ترپن ها و فنیل پروپانویید ها بررسی شد تا درک صحیحی از مکانیسم بیوسنتز آنها به دست بیاید. ژن‌های کدکننده 1-دی‌اکسی دی‌زایلوز-5-فسفات ردوکتوایزومراز (DXR) و ژرانیل دای فسفات سنتاز (GPPS) از ژن‌های مهم در بیوسنتز مونوترپن‌ها در مسیر 2-C-متیل‌اریتریتول4-فسفات (MEP) و ژن‌های فنیل‌آلانین‌آمونیا لیاز (PAL) و چالکون سنتاز (CHS) از ژن‌های مهم در بیوسنتز فنیل‌پروپانوییدها می‌باشد. در این تحقیق میزان بیان این ژن‌ها در مراحل مختلف نموی و تحت تیمار متیل‌جاسمونات در بافت‌های برگ و گل بررسی شدند. نتایج به دست آمده نشان دهنده بیان بیشتر این ژن‌ها در بافت گل و در گیاهان تیمار شده با متیل‌جاسمونات می‌باشد. همچنین میزان بیان این ژن ها با شدت های متفاوت تحت تاثیر مرحله نموی برگ قرار گرفتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه

سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) متعلق به خانواده آلاله، یکی از گیاهان دارویی مهم می‌باشد که انواع متعددی از متابولیت‌های ثانویه‌ گیاهی از جمله ترپن‌ها را تولید می‌کند. مونوترپن‌ها و تری‌ترپن‌ها از مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده‌ ترپن‌ها می‌باشند. در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌ها تحت عنوان مسیرMEP واقع در پلاستید، ژن‌های مختلفی دخیل می‌باشند که مونوترپن‌ سنتازها تحت عنوان ژن‌های محدودکننده سرعت واکنش د...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

آنالیز داده‌های ترانسکریپتوم زعفران در راستای بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی فنیل پروپانویید

زعفران امروزه به عنوان یک گیاه استراتژیک در کشاورزی محسوب می­شود. این گیاه به عنوان گران­ترین ادویه جهان شناخته می ­شود و علاوه بر خواص مختلف خوراکی از دیرباز در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین خواص دارویی زعفران برای جلوگیری و درمان سرطان است. در این مطالعه ابتدا داده­ های ترانسکریپتوم از سایت NCBI Short read archive دانلود شدند. داده ­ها شامل پنج بافت کلاله، گلبرگ، برگ، پ...

متن کامل

بررسی بیان نسبی ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتزی ترپن‌ها در بافت‌ها و مراحل مختلف نموی ژنوتیپ‌های بابونه‌کبیر(Tanacetum parthenium) با استفاده از PCR در زمان واقعی

بابونه‌کبیر (Tanacetum parthenium L.) گیاهی است دارویی از خانواده گل ستاره‌‌ای‌ها (Asteraceae) که به‌دلیل وجود ترکیب ترپنی پارتنولید، توجه زیادی را به‌علت ارزش دارویی و فعالیت‌های فارماکولوژیکی (به‌عنوان پیشگیری کننده میگرن و درمان سرطان) به خود جلب کرده است. پارتنولید یک سزکویی‌ترپن لاکتون می‌باشد که گفته می‌شود به‌طور عمده از مسیر MVA (Mevalonic acid) بیوسنتز می‌شود. اخیراً نشان داده شده است ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 33  شماره 1

صفحات  87- 102

تاریخ انتشار 2020-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023