علی ملکی

2. دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

[ 1 ] - مروری بر امکان دفع حشره مگس سفید با استفاده از تله‌های آکوستیکی

مگس سفید یکی از آفاتی است که همواره خسارت‌های زیادی را به محصولات کشاورزی وارد کرده، و روش­های رایج مبارزه با این حشره مبتنی بر استفاده از سموم شیمیایی است. استفاده مکرر از سموم شیمیایی باعث مقاوم شدن حشرات به این دسته از سموم و افزایش هزینه­های مربوط به دفع این حشره شده است. از طرفی، مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از سموم شیمیایی و افزایش تقاضا برای تولید محصولات سالم، باعث شده تا محبوبیت ر...

[ 2 ] - Muscle moment and angle of hip, knee and ankle joints in a seven- link model of backpack sprayer operator

Background and Aim: Carriage of backpack sprayers is an inevitable part of agricultural operations that increases the risk of injury along with undesirable changes in walking mechanics. The purpose of this study is to formulate the muscle moment changes in the hip, knee and ankle for the backpack sprayer operator body. Methods: In this study, a seven-link sprayer operator model is designed and...

[ 3 ] - Vibration characteristics of tractor seat cushion materials

Operators of agricultural machinery are exposed to an extensive range of indirect vibrations through the seats, which gradually causes chronic damages. One of the ways to reduce the vibrations imposed on the operators is to use appropriate materials in tractor seat cushion. The present study was carried out in order to select appropriate foam or sponge and investigate different factors in reduc...