× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

زهرا پاکزاد

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

[ 1 ] - مسیر سامانه‌های بارش غربی و پیش زمینه‌های متن اقلیمی (نگاره اقلیمی) آن‌ها مورد مطالعه: منطقه کیخسروی زاگرس

مقاله دارای دو مفهوم جدید در ادبیات اقلیم­شناسی است. این دو واژه عبارتست از متن اقلیمی (نگاره اقلیمی) و کیخسروی زاگرس واژه اول وام گرفته از نظریه ژنت نظریه­پرداز ساختارگرااست که ترجمان آن به زبان اقلیم­شناسی بدین معنی است که مکان­ها دارای متن یا نگاره اقلیمی هستند واین نگاره­های اقلیمی هستند که رفتار سامانه­های اقلیمی را شکل می­دهند. واژه دوم</em...