× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محسن باقری

گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف‌آباد، ایران

[ 1 ] - بررسی ارتباط الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس شمالی و میانگین حوضه دریای مازندران

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر الگوهای پیوند از دور بر میانگین دمای حوضه آبریز دریای مازندران صورت پذیرفته است. در این راستا از آمار میانگین دمای 97 ایستگاه همدیدی و اقلیم شناسی و همچنین داده های 33 الگوی پیوند از دور طی دوره 2014- 1970 در مقیاس ماهانه و سالانه استفاده شد. پس از تایید نرمال بودن داده ها توسط آزمون ران تست داده های ایستگاهی به روش کریجینگ به داده های نقطه ای با ابعاد 7/19 × 7/19 ...

[ 2 ] - تعیین شاخص سوزباد در ایران بر پایه داده های اقلیمی

    آب‌وهوا تأثیر بسیار مهمی در حیات و گسترش موجودات زنده بر روی کره زمین دارد. در بین اثرات متغیرهای مختلف جوی بر راحتی و آسایش انسان، اثر تلفیقی باد با دما دارای اهمیت ویژه ای است. افت شدید دما همراه با وزش باد، سوز باد را ایجاد می نماید. در این تحقیق، با استفاده از آمار دمای کمینه و سرعت وزش باد ایستگاه های همدیدی کشور در طی دوره آماری 1374 تا 1393 که از سازمان هواشناسی کشور تهیه گردید، سوز...

[ 3 ] - بررسی رابطه بارش و رواناب در حوضه گوجان (سرشاخه کارون)

تأمین آب شیرین از مشکلات امروزه جهان و سال‌های آینده است. بحران آب بسیاری از مناطق جهان را فرا گرفته و در حال گسترش به دیگر نقاط جهان است و این بحران موجب بروز مشکلات دیگر هم شده است. کشور ایران از جمله کشورهای کم آب جهان است به طوریکه متوسط بارش سالانه ایران حدود یک‌سوم متوسط بارش جهان است. متوسط بارندگی سالانه در دنیا حدود 800 میلیمتر و در ایران حدود 250 میلیمتر است. البته مشکل بزرگ دیگر بار...

[ 4 ] - شناسایى فصول اقلیمى با استفاده از تحلیل خوشه‏ اى (مطالعه موردى: شهر اصفهان)

تحلیل خوشه‏ اى یک روش آمارى چند متغیره (Multivariate) است که براى گروه بندى مجموعه‏ اى از مشاهدات (Observation) یا متغیرها (Variable) به کارمى‏ رود.  ساده ‏ترین روش براى تحلیل خوشه ‏اى، روش غیرسلسله مراتبى(K-Means) است که براى خوشه بندى مشاهداتى به کارمى ‏رود که تعداد خوشه‏ ها نامشخص باشد (Johnson and D.Wichern 1988). در این روش مشاهدات براساس کمترین اختلاف در میانگین‏ ها در خوشه‏ ه...

[ 5 ] - بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی

شهر مشهدازجمله شهرهای آلوده ایران می باشدکه عوامل متعددی درآلودگی آن نقش دارندازجمله عناصراقلیمی که دراین مقاله موردبررسی قرارگرفته است. به این منظور دادههای مربوط به آلودگی هوا (منوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ازن و ذرات معلق (PM10) به صورت روزانه وازسال 1384 تاسال 1390 ازاداره کل محیط زیست خراسان رضوی تهیه گردیدو برای بررسی تاثیرعناصراقلیمی برآلودگی ازداده های هواشناسی شامل حد...

[ 6 ] - واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی در راستای برنامه ریزی منطقه ای

دما یکی از پارامترهای بسیارمهم آب و هوایی است که در تعیین نقش و پراکندگی دیگر عناصر اقلیمی مؤثر می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دمای ماهانه و سالانه حوضه آبی دریای مازندران و الگوهای پیوند از دور می باشد. در این راستا از داده های میانگین دمای ماهانه و سالانه 97 ایستگاه همدیدی و آب و هواشناسی درون حوضه و بیرون حوضه و همچنین 33 الگوی پیوند از دور طی دوره آماری (1970-2014) استفاده شد. ...

[ 7 ] - بررسی ارتباط الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس شمالی و میانگین حوضه دریای مازندران

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر الگوهای پیوند از دور بر میانگین دمای حوضه آبریز دریای مازندران صورت پذیرفته است. در این راستا از آمار میانگین دمای 97 ایستگاه همدیدی و اقلیم شناسی و همچنین داده های 33 الگوی پیوند از دور طی دوره 2014- 1970 در مقیاس ماهانه و سالانه استفاده شد. پس از تایید نرمال بودن داده ها توسط آزمون ران تست داده های ایستگاهی به روش کریجینگ به داده های نقطه ای با ابعاد 7/19 × 7/19 ...

[ 8 ] - Comparison of the Rosa Damascena Mill’s Essence Composition in Climate Change ConditionCase: Kashan, Kamoo, Barzok, Qamsar, Niasar and Natanz Garden

Introduction and Background: Climatic condition is one of the most important determinants of the qualitative properties of essential oils produced by Rosa damascena Mill and play a decisive role in the quality of essential oil extracted from it. Aims: The main objective of this study is to investigate the comparison of the different composition of the essential oils in the present conditions a...

[ 9 ] - تحول دیجیتال و بررسی تغییر زیرساخت ها و نگرش ها بر مبنای فروش آنلاین در گردشگری (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

اهمیت موضوع گردشگری با توجه به کاهش درآمد نفت و مشکلات بازگشت درآمد نفتی به کشور در سال های اخیر پررنگ تر از قبل شده است. سهم گردشگری ایران نسبت به گردش مالی جهانی گردشگری و همچنین آمار ورودی و ضریب اشغال هتل ها در سه سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است که این رشد درآمدی تاثیر مستقیم بر زندگی عامه مردم ایران خواهد داشت. تاثیر اینترنت و اتکای نسل حاضر بر فناوری های جدید مبتنی بر IT در سیستم گردشگر...

[ 10 ] - مسیر سامانه‌های بارش غربی و پیش زمینه‌های متن اقلیمی (نگاره اقلیمی) آن‌ها مورد مطالعه: منطقه کیخسروی زاگرس

مقاله دارای دو مفهوم جدید در ادبیات اقلیم­شناسی است. این دو واژه عبارتست از متن اقلیمی (نگاره اقلیمی) و کیخسروی زاگرس واژه اول وام گرفته از نظریه ژنت نظریه­پرداز ساختارگرااست که ترجمان آن به زبان اقلیم­شناسی بدین معنی است که مکان­ها دارای متن یا نگاره اقلیمی هستند واین نگاره­های اقلیمی هستند که رفتار سامانه­های اقلیمی را شکل می­دهند. واژه دوم</em...